Veel insprekers voor de Duinpolderweg bij de commissie

Fleur de Groot

Commissie Verkeer en Milieu sprak woensdag over Wijziging vervaldatum Luchthavenregeling helikopters Spoorlaan Den Haag en het project spoorcorridor Leiden – Utrecht. Verder stond de Duinpolderweg op de agenda waar veel insprekers voor kwamen. De vergadering is terug te zien op de webcast. https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Milieueffectrapportage en voorlopig Voorkeursalternatief project Duinpolderweg

De commissie sprak woensdag met de gedeputeerde over het voorlopig Voorkeursalternatief  dat GS van Zuid- en Noord-Holland hebben vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak en advies. In dit voorkeursalternatief is gekozen voor een samenstel van maatregelen op basis van het zogenaamde alternatief Zuid. Hierin zijn ook enkele verbindingen opgenomen conform het alternatief NOG Beter 2.0.

De commissie V&M  gaf  gedeputeerde Vermeulen duidelijk aan nog niet overtuigd te zijn dat dit voorkeursalternatief de beste oplossing was. Vooral de verbinding van de N205-N208 waarbij nu gekozen is voor de Zuid variant was voor veel fracties een probleem.  Ook wat betreft het doortrekken en de geplande ruimtelijke reservering bij de N208-N206 was voor veel fracties een discussiepunt. Verder vroeg de commissie aandacht voor de fiets en het OV in dit gebied. Deze  aandachtspunten neemt gedeputeerde Vermeulen mee in het vervolgproces.

Wijziging vervaldatum luchthavenregeling helikopters Spoorlaan Den Haag

Op 1 april 2018 vervalt de luchthavenregeling helikopters Spoorlaan Den Haag. Kort geleden is een Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim uitgegeven door de Inspectie van Leefomgeving en Transport. Deze luchthavenregeling trad op 20 januari 2018 in werking . Aangezien de gemeente Den Haag het bestemmingsplan nog niet heeft gewijzigd, kan vooralsnog alleen worden gevlogen op basis van een ontheffing voor Tijdelijk en Uitzonderlijk gebruik.

De commissie sprak over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de vervaldatum voor de luchthavenregeling te wijzigen naar 1 april 2020. Zodat  er een gedegen evaluatie van de luchthavenregeling ten aanzien van luchtkwaliteit, geluidhinder, verkeersveiligheid en economische consequenties kan plaatsvinden. Provinciale Staten had hier eerder in verschillende moties om gevraagd.

De commissie Verkeer en Milieu  wilde graag uitleg van de gedeputeerde of  bij verlenging van de luchthavenregeling de afspraken die eerder hierover in PS zijn gemaakt in tact blijven. De fracties  SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en GroenLinks, die bij eerdere besluitvorming al niet voor waren lieten weten dat zij ook niet voor een verlenging zijn. Gedeputeerde kon aangeven dat de afspraken die eerder in PS zijn gemaakt bij de aanpassingen blijven bestaan.

Project spoorcorridor Leiden - Utrecht
Eind 2017  bleek dat GS geen bedieningsovereenkomst met NS  heeft kunnen sluiten over de ontwikkelingen tot het verbeteren van de spoorverbinding Leiden - Utrecht. Met de NS is afgesproken naar alternatieve oplossingen te zoeken met als uitgangspunt een aantrekkelijk reizigersproduct en gunstig exploitatieresultaat.

Dit onderzoek heeft de zogenaamde 'versnelde intercity' variant opgeleverd. De huidige twee intercity's per uur worden versneld doordat ze tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal alleen stoppen in Alphen aan den Rijn. Daarnaast gaan er twee sprinters per uur rijden. Vervolgonderzoek van de NS en ProRail is echter vereist. De plannen worden door GS verder uitgewerkt en te zijner tijd aan PS voorgelegd.

GroenLinks had een oplegnotitie gemaakt om het met de andere fracties en  gedeputeerde Vermeulen te hebben over  waarom dit project is vastgelopen, wat de knelpunten zijn en hoe die kunnen worden weggenomen om de beoogde frequentieverdubbeling alsnog zo snel mogelijk te realiseren.

De commissie was het in meerderheid eens dat de spoorcorridor meer prioriteit zou moeten krijgen. De wens om in dit gebied betere ~~om het met de andere fracties en OV verbindingen te maken speelt al lang. Graag wil de commissie duidelijk inzicht krijgen in wat de moeilijkheden zijn rond de exploitatietekort  en investeringsproblemen. Verder zegde de gedeputeerde toe om de betrokkenheid van Rover goed te gebruiken.
 

Uitgelicht

Zoeken