Afsluitende vergadering Commissie Verkeer en Milieu

Fleur de Groot

De commissie vergaderde woensdag voor de laatste maal in de huidige samenstelling. Een volle agenda nog voor de verkiezingen van 20 maart. Gesproken werd over weerkrachtig Zuid-Holland, Randweg Klaaswaal, een kruising bij Molenlanden op de N214/N216, Programmatische Aanpak Gouwe, een Baggerdepot in Hellevoetsluis en luchtvaartonderwerpen. De vergadering is terug te zien via de webcast: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/ .

Weerkrachtig Zuid-Holland

De commissie sprak over de klimaatadaptatiestrategie "Weerkrachtig Zuid-Holland". In grote lijnen kon de commissie instemmen met de manier hoe de provincie samen met partners wil komen tot een klimaatbestendig Zuid-Holland. Participatie en integraal werken zijn volgens de meeste fracties belangrijke voorwaarden voor een succesvolle strategie. In de komende periode moet er extra aandacht besteed worden aan de rol van de provincie in het proces als aanjager of verbinder en geld vrijgemaakt worden om vervolg te geven aan de plannen. De commissie vroeg de gedeputeerde om het meer concreet te maken en aandacht te hebben voor bodemdaling.
Gedeputeerde Janssen gaf aan dat deze notitie een afsluiting is van de verkenningsfase en dat het  nieuwe college invulling kan gaan geven aan de uitwerking van de strategie. Belangrijkste opbrengst voor nu is dat er een netwerk is ontstaan waarbij de wil is om met elkaar hier verder aan te werken.

Randweg Klaaswaal

De problematiek rond het verkeersknelpunt in Klaaswaal werd besproken met de commissie. De commissie kreeg anders dan gebruikelijk nog geen uitgewerkte voorstellen maar kon de verschillende opties bekijken alvorens de gedeputeerde verschillende tracés laat uitwerken. Dat was voor een aantal fracties wennen andere vonden het juist plezierig werken. In de commissie bleek er een duidelijke voorkeur voor de oostelijke variant te zijn.
Kruising N214 N216 Molenlanden
De commissie was tevreden met het uitvoeringsbesluit en ging akkoord met de extra investering van10 miljoen euro. De commissie vroeg de gedeputeerde om de problematiek rond de waterberging beter uit te werken en goed te letten op verkeersveiligheid op de kruising met name voor het fietsverkeer. Het uitvoeringsbesluit komt als hamerstuk op de agenda van Provinciale Staten op 20 februari.

Luchtvaartonderwerpen

De commissie bediscussieerde met name het idee om een knip in de verdeling van de geluidsruimte te maken. Bij een tweedeling van de geluidsruimte zou een deel gereserveerd worden voor maatschappelijk vliegverkeer zoals traumahelikopters en politiehelikopters en een deel voor commerciële vluchten. Een aantal fracties vonden de knip in geluidsruimte op zich prima zolang het maar niet betekent dat het een uitbreiding van de geluidsruimte is. Andere fracties geloven niet in de knip omdat het voor maatschappelijk verkeer niet te handhaven is. Ook gedeputeerde Bom-Lemstra vindt dat een knip in het geluidsruim niet werkbaar is. De fracties van SGP&Christen-Unie, 50Plus, PvdA en D66 vroegen de gedeputeerde om verder te kijken naar een totaaloplossing en daarmee mogelijkheden onderzoeken om een luchthaven op zee te plaatsen. Het CDA voegde er aan toe dat er een goede balans moet zijn tussen economie en ecologie. De PvdA en 50Plus stelden voor om middellange vluchten te schrappen en die per trein te doen. De PVV benadrukte in de discussie om ook aandacht te hebben voor de tevreden reizigers en werknemers op RTHA.

Programmatische Aanpak Gouwe

De commissie vroeg gedeputeerde Vermeulen met name te kijken naar een integrale en bredere aanpak bij de Programmatische Aanpak Gouwe.. Zeker het amendement van de SGP&Christen -Unie die bij het besluit over de Verlengde Bentwoudlaan hier mede toe opriep werd in de discussie veelvuldig aangehaald.
De meeste fracties waren het er over eens dat naast een integrale aanpak er meer aandacht voor de fietsveiligheid op korte termijn moest en het inzetten op het clusteren van schepen om zo een blauwe golf te bevorderen. De gedeputeerde zegde dit toe en neemt dit als  belangrijke boodschap van de commissie mee voor het vervolg van de Aanpak Gouwe

Baggerdepot Hellevoetsluis

In vorige vergadering besprak de commissie de ingekomen brief van mevrouw Mook inzake een baggerdepot te Hellevoetsluis. De commissie besloot de brief door te geleiden naar GS.  Met de brief van mevrouw Mook én de beantwoording ervan door GS vond  de commissie dat de gedeputeerde goed op de ontwikkelingen rondom het baggerdepot moet blijven letten en  PS op de hoogte houden bij eventuele ontwikkelingen.

Uitgelicht

Zoeken