Commissie Bestuur en middelen besprak interbestuurlijk toezicht, digitalisering en de Randstedelijke Rekenkamer

Liesbeth Buzugbe

Tijdens een korte, laatste vergadering voor de verkiezingen besprak de commissie Bestuur en Middelen het interbestuurlijk toezicht, de visie op digitalisering en de evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer.

Toekomst interbestuurlijk toezicht
De provincie is verantwoordelijk voor het bestuurlijk en financieel toezicht op gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft met Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG ) afgesproken te gaan werken aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en past bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. De commissie besprak kort de verbeterpunten die de drie organisaties nader uit willen werken. Een van de opmerkingen die de commissieleden maakten, is dat het van belang is dat de gemeenteraden hun controlerende taak goed uit kunnen oefenen.


Digitalisering
Ook stond de visie ‘Waardenvol Digitaliseren’ op de agenda. In deze visie geeft het college de richting en aanpak aan voor de digitale transformatie van de provinciale organisatie. 
Een half jaar eerder had de commissie al dialoognotitie “iVisie besproken”. Het algemeen gevoel was toen dat die notitie nog erg oppervlakkig was. De visie ‘Waardenvol Digitaliseren’ die op 13 februari voorlag bevatte wel die concretisering, zo meende de commissie. Het CDA gaf aan wel meer aandacht voor de gebruiker in het stuk terug te willen zien en 50Plus vroeg hoe kan worden voorkomen dat bepaalde groepen inwoners achtergesteld raken door de digitalisering.


Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer
De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt of de Randstad provincies rechtmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren en toetst of de provincies hun verplichtingen nakomen. De rekenkamer wordt geadviseerd door de programmaraad, onder andere over de onderzoeksprogrammering. De Programmaraad  bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de Randstadprovincies. Onlangs zijn de Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad geëvalueerd.  De commissie Bestuur en Middelen besprak op 13 februari het de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport. De belangrijkste opmerking die door veel commissieleden werd gemaakt, was dat de Randstedelijke Rekenkamer zich kritischer op moet stellen. conclusies.

Uitgelicht

Zoeken