Laatste vergadering Commissie Ruimte en Leefomgeving

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving sprak woensdag over het Statenvoorstel en de Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid voor de beleidsrijke onderdelen Kantoren en Verstedelijking en Wonen en de Rapportage Verkenning Digitale Economie Zuid-Holland. De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Statenvoorstel en Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid voor de beleidsrijke onderdelen Kantoren en Verstedelijking en Wonen

Op 1 februari organiseerde Provinciale Staten een hoorzitting over het beleidsneutrale omgevingsbeleid en de beleidsrijke wijzigingen voor o.a. Kantoren en Verstedelijking en Wonen. In totaal werden er 38 zienswijzen ingediend op de onderdelen Kantoren en Wonen en Verstedelijking.
De belangrijkste punten die de commissie  aan gedeputeerde Bom-Lemstra wilde meegeven  waren de politiekgevoelige locatie van glasbestemming naar mogelijk wonen in Westland (Monster Noord) en de behoefte van de commissie aan nadere informatie over kantorenlocatie Vlietzicht in Leiderdorp. In algemene zin wees de commissie er bij verschillende onderwerpen op dat het van belang is dat er integraal gewerkt wordt.
De VVD gaat voor het principe eerst bewegen dan bouwen. De fractie bedoelt hiermee dat de infrastructuur in orde moet zijn voordat er nieuwe woningen komen. 50PLUS vindt dat bij alle ontwikkelingen welzijn voor welvaart gaat. De SP is teleurgesteld dat er alleen voor sociale woningbouw gekeken is naar het spreiden van de woningen. De SGP&ChristenUnie vraagt extra aandacht voor het binnenstedelijk bouwen. De PVV uitte haar zorgen over de te grote aandacht voor de topregio´s waardoor bij de overige gemeenten wellicht het gevoel zou ontstaan niet echt mee te tellen.
In de Provinciale Staten vergadering van 20 februari 2019 komt het Statenvoorstel en Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid voor de beleidsrijke onderdelen Kantoren en Verstedelijking en Wonen aan de orde.

Rapportage Verkenning Digitale Economie Zuid-Holland

Het College heeft een verkenning naar digitale economie laten uitvoeren. Het doel hiervan is beter inzicht krijgen in de economische niches van de digitale economie in Zuid-Holland.
De commissie vond het echt nog een verkenning en had gehoopt dat de gedeputeerde al wat concreter was. Vooral de SGP&ChristenUnie  hoopte op meer en vond dat de onderzoeksvragen eigenlijk niet goed beantwoord waren. Ook de SP zag het graag al wat concreter en GroenLinks vond de conclusies uit de rapportage meer een opsomming van feiten dan een brede verkenning. Deze fracties zien juist in de digitalisering kansen voor werkgelegenheid en een stimulans voor de verduurzamingsopgave.
De PvdA vond de verkenning vooral een goed startpunt om met elkaar in gesprek te gaan over de noodzakelijke voorwaarden die er nodig zijn om de omslag naar een digitale of informatie economie te maken. De grootste zorg voor de PvdA zit in de aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt, niet alleen voor studenten maar juist ook voor werkenden die moeten omscholen of bijscholen om in deze nieuwe economie goed mee te komen. De PVV sloot zich aan bij het belang van goede scholing en wilde de gedeputeerde ook meegeven dat het goed is om data centers naar Zuid-Holland te halen. 50PLUS uitte zorgen over de bedreiging die digitalisering kan zijn voor de democratische waarde. De Partij voor de Dieren vroeg aandacht voor de borging van privacy, de veiligheid van digitale dossiers en de toegankelijkheid. Het CDA vindt dat het MKB gestimuleerd moet worden om prioriteit te geven aan de digitalisering.D66 en de VVD vinden dat er echt keuzes gemaakt moeten worden anders kan de sprong vooruit niet gemaakt worden. De fracties geloven dat de economische groei door digitalisering uiteindelijk ook een sprong vooruit is in de verduurzaming van Zuid-Holland.

Uitgelicht

Zoeken