Toekomst interbestuurlijk toezicht en evaluatie Randstedelijke Rekenkamer

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen vergadert op 13 februari voor de laatste maal deze Statenperiode. Op de agenda staat onder meer de Agenda Toekomst Interbestuurlijk Toezicht en de evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer.
Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

Toekomst interbestuurlijk toezicht

De provincie heeft bestuurlijk en financieel toezicht op gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft met Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG ) afgesproken te gaan werken aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en past bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. De commissie bespreekt de verbeterpunten die de drie organisaties nader uit willen werken.

 

Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt of de Randstad provincies rechtmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren en  toetst of de provincies de verplichtingen nakomen, die zij zijn aangegaan. De rekenkamer wordt geadviseerd door de programmaraad, onder andere over de onderzoeksprogrammering. De Programmaraad  bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de Randstadprovincies. Onlangs zijn de Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad geëvalueerd.  De commissie Bestuur en Middelen bespreekt op 13 februari het de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport.

 

De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u hier vinden.

Uitgelicht

Zoeken