Veel aandacht voor Vlietlanden en Meeslouwerplas in commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

Tijdens haar laatste vergadering voor de verkiezingen sprak commissie Duurzame Ontwikkeling, onder belangstelling van veel geïnteresseerden op de publieke tribune, over Vlietland en de Meeslouwerplas. Daarnaast bespraken de commissieleden onder meer de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving.

Vlietland en de Meeslouwerplas
Maar liefst 7 personen hadden zich aangemeld in te spreken over Vlietland en de Meeslouwerplas nabij Voorschoten. De insprekers wezen onder meer op de overeenkomst die was afgesloten tussen de provincie, BAM en een groep belanghebbenden over herstel van de oeverveiligheid van de Meeslouwerplas, een krekenplan, natuurvriendelijkere oevers en een geluidswerende voorziening langs de A4. De insprekers drongen aan op goede geluidswerende voorzieningen en verbetering van de oevers.  Een aantal insprekers gaf aan dat de provincie tot nu toe niet aan deze verplichting heeft voldaan.
Alle fracties waren ontevreden over het proces dat sinds de overeenkomst is doorlopen. De SP drong aan op een feitenrelaas.  De PvdA wil dat de provincie € 3 miljoen inzet voor geluidswerende maatregelen en overweegt een motie hiervoor in te dienen. Ook de PVV gaf aan mogelijk met een motie te komen. D66 en CDA hadden het standpunt dat gemeenten, provincie en het rijk samen tot een oplossing moeten komen.

Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
Er werd kort gesproken over de voorgestelde visie. GroenLinks en de VVD gaven aan dat het voorstel nog weinig concreet beleid bevat. De SP stelde dat op het gebied van bodemdaling wel concrete slagen gemaakt moeten worden. Het CDA vroeg zich af of het tijdspad wel realistisch is.
Over het algemeen lieten de commissieleden nog weinig los. Ze gaven aan uitgebreider in te gaan op het voorstel bij de bespreking van de visie in de vergadering van Provinciale Staten op 20 februari.

Hamerstukken
Het Ruiter- en menpadenplan 2019, het actieplan boerenlandvogels en het bestedingsvoorstel voor de resterende € 3 miljoen voor weidevogels konden op breed draagvlak rekenen. Ze worden als hamerstuk geagendeerd voor de PS vergadering van 20 februari.

Uitgelicht

Zoeken