Vlietlanden, visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving en ruiterpaden in commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling bespreekt op 13 februari onder meer over natuurcompensatie en geluidhinder Vlietlanden, de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving en het ruiter- en menpadenplan. Voorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 13.00 uur. U bent welkom de vergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

Natuurcompensatie en geluidhinder voor Vlietlanden 

In 2018 namen Provinciale Staten de motie aan waarin Gedeputeerde Staten werden opgeroepen nog dat jaar aan ta vangen met de extra kwaliteitsimpuls langs de Meeslouwerplas en Vlietland; de natuur ter plaatse aan te vullen en uit te breiden met opgaande natuur als bomen, bosschages en  hiervoor € 300.000,- beschikbaar stellen uit de Reserve Natuur Netwerk Nederland.
De commissie bespreekt hier Gedeputeerde Staten dit bedrag willen besteden

 

Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving

De Wet natuurbescherming schrijft voor dat de provincie een natuurvisie opstelt. De Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving en de Uitvoeringsagenda vervangt de huidige Beleidsvisie Groen. In het proces om te komen tot een nieuwe visie hebben zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten veel maatschappelijke partners betrokken.
De commissie bespreekt op 13 februari de visie die wordt voorgesteld door Gedeputeerde Staten.

 

Ruiter- en Menpadenplan

De commissie bespreekt onder meer de door Gedeputeerde Staten voorgestelde kwaliteitsrichtlijnen voor nieuwe ruiter- en menpaden de voorgestelde aanpak voor regionale samenwerking voor aanleg, beheer, onderhoud en doorontwikkeling, het voorstel om vanaf begrotingsjaar 2020 structureel € 0,11 miljoen, te bestemmen voor  regulier beheer en onderhoud van de bestaande ruiter- en menpaden.

 

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u hier.

Uitgelicht

Zoeken