Korte Statenvergadering over motie Qbuzz en hamerstukken

Fleur de Groot

Op woensdag 5 februari vergaderden Provinciale Staten over de hamerstukken over circulair Zuid-Holland, en urgente intensiveringen en het Subsidieplafond voor de Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland.
Gesproken over een motie over Qbuzz en PvdD en FvD stelden mondelinge vragen.

Urgente intensiveringen
In maart dit jaar willen Gedeputeerde Staten een aangepaste begroting voorleggen aan Provinciale Staten. Voor een aantal zaken die niet tot maart kunnen wachten wordt aan Provinciale Staten voorgelegd hier nu al geld voor uit te trekken. Provinciale Staten stemden in met de voorstellen van het college.

Strategie om te komen tot een circulair Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om samen met partners te komen tot een volledig circulair Zuid-Holland in 2050, met als tussenstap 50 procent minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metaal) in 2030. Provinciale Staten besluiten over de voorgestelde strategie om dit doel te bereiken. Ook voor dit voorstel was een meerderheid binnen Provinciale Staten.  

Subsidieplafond nieuwe Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland
Met de subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland wil de provincie werknemers helpen bij het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel door werknemers voor te bereiden op de nieuwe economie. Samen met de Economic Board Zuid-Holland investeren de provincie in een programmateam en zorgt ze voor cofinanciering van concrete projecten. Provinciale Staten besluiten op 5 februari over de vaststelling van het subsidieplafond voor deze subsidieregeling voor de jaren 2020 – 2023. Provinciale Staten stemden ook hiermee in.

Mondelinge vragen 

De PvdD stelde mondelinge vragen over maatregelen tegen zeespiegelstijging en de rol van de provincie hierbij. Ook Fvd had mondelinge vragen. Deze gingen over het warmtedossier

Motie vreemd aan de orde over Qbuzz

De PVV diende mede namens 50Plus, FvD, Groep GO en Groep Privé de motie “Meer toezichthoudend personeel MerwedeLingeLijn” in. In de motie vroegen zij het college om met Qbuzz in gesprek te treden over mogelijkheden om het percentage "trefkans medewerker in de trein per rit" te verhogen, met een streven naar een verhoging tot 100%, en de uitkomsten van dit gesprek te delen met de Staten. De motie werd naast de indieners ook gesteund door de SP, PvdD en Denk maar dat was niet genoeg voor een meerderheid. De fracties die tegenstemden waren van mening dat het beter op een later moment er breder over gesproken zou worden.

Beëdiging tijdelijke Statenleden

Tijdens de vergadering werden in verband met tijdelijk vertrek Leo de Bruijn (PvdA) en Kirsten Wilkeshuis (D66) twee nieuwe Statenleden beëdigd. Voor de PvdA is dat Paulien van der Hoeven en voor D66 Vinesh Lalta.

Uitgelicht

Zoeken