Programma Beter Bereikbaar Gouwe en OV-concessie Zuid-Holland Noord in commissievergadering Bereikbaarheid en Energie

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bereikbaarheid en Energie spreekt op 12 februari over de voortgang van het programma Beter Bereikbaar Gouwe en over het beleidskader voor de OV-concessie Zuid-Holland Noord. De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

Voortgang Programma Beter Bereikbaar Gouwe

Het programma Beter Bereikbaar Gouwe Programmatische Aanpak Gouwe (PAG). Het programma is onder meer gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid (goede ontsluiting) en leefbaarheid om zo in belangrijke mate bij te dragen aan een betere economische concurrentiepositie van het gebied. ln 2018 is een gebiedsvisie opgesteld en zijn scenario's voor het gebied ontwikkeld. Dit jaar wordt één samenhangend maatregelenpakket ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. De commissie bespreekt op 12 februari de voortgang van het programma.

 

Beleidskader concessie Zuid-Holland Noord

Provincie Zuid-Holland opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland, ook wel Zuid-Holland Noord genoemd. De huidige concessie loopt in december 2022 af. De commissie bespreekt het beleidskader aanbesteding voor een nieuwe concessie. Met het beleidskader geven Provinciale Staten de kaders en uitgangspunten mee die Gedeputeerde Staten gebruiken om invulling te geven aan het afsluiten van een nieuwe concessie.

Uitgelicht

Zoeken