Statencommissie KNM vergadert woensdag 19 februari om 14.00 uur

Fleur de Groot

Op woensdag 19 februari vergadert de commissie KNM over Zeer zorgwekkende stoffen. De vergadering is te volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn stoffen die door de Nederlandse overheid zijn aangemerkt als gevaarlijk voor mens en milieu, omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of in de voedselketen terecht komen. De overheid heeft als doel deze stoffen zoveel mogelijk uit de samenleving te weren. Dit betekent dat bedrijven verplicht zijn de uitstoot van deze stoffen naar lucht en water te voorkomen. Als dat niet mogelijk is, moeten emissies zoveel mogelijk worden beperkt. Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning die grote milieubelastende bedrijven nodig hebben voor de uitstoot van Zeer Schadelijke Stoffen.

Eind vorig jaar is voor Provinciale Staten een technische sessie georganiseerd waarbij meer inzicht is gegeven in aanpak bij deze vergunningverlening. Na de technische bijeenkomst bleek onder Statenleden de behoefte om een bredere discussie te voeren over vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven die Zeer Zorgwekkende Stoffen uitstoten. Deze discussie staat in deze vergadering centraal.

Uitgelicht

Zoeken