Eerste Commissievergadering Ruimte en Leefomgeving in 2018

Fleur de Groot

Commissie Ruimte en Leefomgeving start woensdag om 19.00 uur . Op de agenda staat de discussienota Kust Zuid-Holland, Behandelvoorstel motie 730 Gaswinning onder bewoond gebied, GS-brief Regeerakkoord 2017; overzicht en relevantie voor Zuid-Holland en het Ontheffingsverzoek gemeente Teylingen voor de uitbreiding van Sportpark Elsgeest te Voorhout. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Discussienotitie Kust Zuid-Holland

Provinciale Staten hebben in 2016 de motie Netwerkend werken aan de kust aangenomen. De commissie besloot dat voordat de concept Strategische Agenda Kust wordt besproken, een maatschappelijke dialoog te willen organiseren. De discussienotitie die de commissie bespreekt is bedoeld om te gebruiken voor het maatschappelijk dialoog. De discussienotitie beschrijft de ontwikkelingen in het kustgebied van Zuid-Holland en de daarbij behorende opgaven en ambities en is opgesteld in nauw overleg en met medewerking van diverse betrokken partijen. Na het maatschappelijke dialoog kan de discussienotitie worden omgezet in een Strategische Agenda voor de Kust. De commissie bespreekt ook of het voorstel om een kustdag op 18 april te organiseren om het maatschappelijk dialoog te voeren naar wens is.

Behandelvoorstel motie 730 Gaswinning onder bewoond gebied

Provinciale Staten hebben zich met motie 730 uitgesproken dat gaswinning niet past in het Zuid-Hollandse beleid.  Doel van de Staten met deze motie is duurzame energie stimuleren én uitspreken tegen gaswinning in Zuid-Holland.

In het behandelvoorstel geven GS aan dat zij dit standpunt kenbaar hebben gemaakt aan de minister van Economische Zaken. Daarnaast zullen GS onder meer het standpunt over nieuwe winningen, mede in afstemming met andere betrokken decentrale overheden, inbrengen bij nieuwe initiatieven voor het opsporen of winnen van gas. GS zullen de beleidsuitspraken ten aanzien van het winnen van fossiele energie in overeenstemming brengen met de strekking van de aangenomen motie dat nieuwe gaswinningen niet passen in het beleid om te komen tot een duurzame energievoorziening.

De commissie brengt advies uit aan Provinciale Staten of motie 730 al dan niet als afgehandeld beschouwd kan worden.

GS-brief Regeerakkoord 2017; overzicht en relevantie voor Zuid-Holland

In deze brief informeren GS PS over de meest in het oog springende punten uit het regeerakkoord. GS geven aan dat het overzicht een basis biedt om met PS de discussie aan te gaan over de kansen voor de provincie Zuid-Holland om in te spelen op het regeerakkoord. 

Ontheffingsverzoek gemeente Teylingen voor de uitbreiding van Sportpark Elsgeest te Voorhout

De gemeente Teylingen heeft bij GS een ontheffingsverzoek ingediend ten behoeve de uitbreiding van het bestaande sportpark Elsgeest te Voorhout met twee nieuwe sportvelden voor de reeds op het sportpark gevestigde sportverenigingen. De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben aangegeven het ontheffingsverzoek in de overlegvergadering te willen bespreken.

 

Uitgelicht

Zoeken