Eerste Commissievergadering Verkeer en Milieu in 2018

Fleur de Groot

Commissie Verkeer en Milieu start woensdag om 10.00 uur . In de ochtend staat op de agenda het Uitvoeringsbesluit N215BenC Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee en de Snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Om 14.00 uur vergadert de commissie verder over het Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Uitvoeringsbesluit N215BenC Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee

Aan de N215 tussen Dirksland en de N59 moet groot onderhoud worden verricht. Naast het groot onderhoud worden verschillende maatregelen uitgevoerd om de bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid op de N215 te verbeteren. De maatregelen bestaan onder andere uit het aanleggen van twee nieuwe turborotondes, twee fietstunnels en één compacte ongelijkvloerse kruising. Ook worden R-net voorzieningen gerealiseerd.

In de afgelopen jaren zijn deelprojecten (waarvoor volgens de Regeling Projecten Zuid-Holland geen Voorbereidingsbesluiten nodig waren) samengevoegd en in samenspraak met de gemeente Goeree-Overflakkee, waterschap Hollandse Delta, omwonenden en andere belanghebbenden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Door het samenvoegen van de deelprojecten komt het totaalbudget boven de € 10 miljoen aan investeringen en moet conform de Regeling Projecten Zuid-Holland door Provinciale Staten een Uitvoeringsbesluit worden genomen.

Provinciale Staten moeten 31 januari  besluiten om te starten met de realisatiefase van dit project en hiervoor een uitvoeringskrediet van € 23,05 miljoen vast te stellen. Door bijdragen van de gemeente Goeree-Overflakkee en het waterschap Hollandse Delta bedraagt het projectbudget in totaal € 25,12 miljoen. Na het eventuele uitvoeringsbesluit van PS wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen, alsook minnelijke grondverwerving en eventueel onteigeningsprocedures. De oplevering van het project is voorzien voor 2022.

De commissie brengt advies uit over het Uitvoeringsbesluit N215BenC Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 31 januari 2018. 

Snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk

In het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en Tracébesluit (TB) RijnlandRoute is een oost-west fietsverbinding opgenomen. Vanuit de gemeente Leiden speelt al enige jaren de wens om deze oost-west fietsverbinding door de Knoop Leiden-West te laten lopen, om zo een snelfietsroute en een goede verbinding tussen Leiden en Katwijk te realiseren.

Een haalbaarheidsstudie en nadere uitwerking hebben opgeleverd dat de snelfietsroute door de Knoop Leiden West planologisch mogelijk is en binnen de planning van het totale project RijnlandRoute past. Wel vergt het realiseren van de snelfietsroute een aanpassing in het ontwerp, de omgevingsvergunning, fasering van de werkzaamheden van de aansluiting Leiden-West en verlegging van kabels en leidingen.

De totale kosten van de snelfietsroute bedragen maximaal € 22 miljoen. In het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) is een reservering opgenomen van € 3,4 miljoen voor de bereikbaarheid van het BioSciencepark. Daarnaast heeft de gemeente Leiden € 3 miljoen toegezegd. De aanvullende benodigde middelen bedragen daarmee maximaal € 15,6 miljoen en kunnen worden gedekt uit de vrije middelen in het PZI. 

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd de snelfietsroute Leiden-Katwijk toe te voegen en hiervoor maximaal € 15,6 miljoen beschikbaar te stellen ten laste van de vrije middelen in het PZI. De commissie brengt  hierover advies uit  ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 31 januari 2018.

Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid

In de Planstudie N207 Zuid zoekt de provincie naar oplossingen om de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de N207 en de wegen ten westen van de N207 te verbeteren. Met name Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp ondervinden overlast. Als eerste stap om deze verkeers- en leefbaarheidsproblemen op te lossen hebben PS op 29 juni 2016 het voorbereidingskrediet vastgesteld voor het uitwerken van het voorkeursalternatief 1a "Verlengde Bentwoudlaan." Daarbij is ook vastgesteld dat er verbetering moet komen voor de situatie op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp.

Voor beide trajecten zijn in het afgelopen jaar meerdere varianten uitgewerkt en kostenramingen gemaakt. GS hebben op basis hiervan voorkeursvarianten gekozen en vragen PS hierover te  besluiten

De commissie brengt advies uit  over de Planstudie N207 Zuid ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 31 januari 2018.  

Uitgelicht

Zoeken