Uitvoeringsbesluit N207 Zuid, Snelfietsroute Leiden-Katwijk en Kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving op agenda Provinciale Staten

Liesbeth Buzugbe

Op woensdag 31 januari 2018 vergaderen Provinciale Staten. Zij bespreken dan onder andere het Uitvoeringsbesluit N207 Zuid, de Snelfietsroute Leiden-Katwijk en het Kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving. De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur. U kunt de vergadering rechtsteeks en achteraf volgen via de webcast.

Uitvoeringsbesluit N207 Zuid
In de Planstudie N207 Zuid zoekt de provincie naar oplossingen om de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de N207 en de wegen ten westen van de N207 te verbeteren. Met name Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp ondervinden overlast. Als eerste stap om deze verkeers- en leefbaarheidsproblemen op te lossen hebben PS op 29 juni 2016 het voorbereidingskrediet vastgesteld voor het uitwerken van het voorkeursalternatief 1a "Verlengde Bentwoudlaan." Daarbij is ook vastgesteld dat er verbetering moet komen voor de situatie op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp. Voor beide trajecten zijn in het afgelopen jaar meerdere varianten uitgewerkt en kostenramingen gemaakt. GS hebben op basis hiervan voorkeursvarianten gekozen en PS zullen hierover besluiten.

Snelfietsroute Leiden-Katwijk
In het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en Tracébesluit (TB) RijnlandRoute is een oost-west fietsverbinding opgenomen. Vanuit de gemeente Leiden speelt al enige jaren de wens om deze oost-west fietsverbinding door de Knoop Leiden-West te laten lopen, om zo een snelfietsroute en een goede verbinding tussen Leiden en Katwijk te realiseren.

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de snelfietsroute Leiden-Katwijk toe te voegen aan de scope van het projectdeel A4-N434-A44 en hiervoor maximaal € 15,6 miljoen beschikbaar te stellen ten laste van de vrije middelen in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI).

Kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving
Het kerndocument geeft de koers voor het nog vast te stellen nieuw groen beleid aan.

De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u hier vinden.

Uitgelicht

Zoeken