Commissie Duurzame Ontwikkeling besprak de warmterotonde

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling vergaderde op 23 januari onder andere over de warmterotonde voor transport van restwarmte van industrie uit het Rotterdamse havengebied naar huishoudens in Leiden.

Op de agenda stonden twee  voorstellen van Gedeputeerde Staten: het voorstel “Bestuursovereenkomst Leiding over Oost” en het  voorstel om de geheimhouding voor de ze overeenkomst te bekrachtigen. Provinciale Staten kunnen uiterlijk 31 januari 2019 wensen en bedenkingen uiten op het voornemen van Gedeputeerde Staten om een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Rotterdam waarin de afspraken worden vastgelegd voor een toekomstbestendige business case van WbR Holding B.V. Op basis hiervan kan een warmtesysteem in de provincie Zuid-Holland worden gerealiseerd.

Verschillende woordvoerders brachten aan de orde dat de restwarmte betaalbaar moet blijven voor de inwoners die op het netwerk worden aangesloten. Ook de toegang van het netwerk voor aanbieders was een belangrijk punt. Een ander punt dat door meerdere partijen naar voren werd gebracht was de onzekerheid of het systeem  op de lange termijn afhankelijk blijft van  restwarmte die op basis van fossiele brandstoffen is geproduceerd . Tenslotte gaven veel partijen aan dat het systeem in publieke handen moet blijven. Meerdere partijen benadrukten nogmaals grote waarde te hechten aan maximale openbaarheid van stukken en besprekingen over dit thema.

Voorafgaand aan de bespreking van het warmtedossier sprak de heer Oudshoorn in. Hij deed een beroep op de Statenleden om nu nog geen beslissingen te nemen over deelname aan de warmterotonde omdat er nog veel te veel onzekerheden zijn, onder ander over de vraag, de levering, de prijsstelling en het duurzame karakter.

De portefeuillehouder Energie zegde onder meer toe het principe van de open toegang in de projectovereenkomst op te zullen nemen en te bekijken of het toevoegen van indicatoren aan de voortgangsrapportage Energie “Meterstand Energieagenda” zinvol is. Het doel hiervan is dat Provinciale Staten de effecten van de inspanningen op het gebied van energie beter kunnen monitoren. 

Uitgelicht

Zoeken