Concept Strategische Agenda Kust, woondossier en bedrijventerreinenbeleid o.a. op de agenda Ruimte en leefomgeving

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 16 januari De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20181128_2

Concept Strategische Agenda Kust Zuid-Holland

De commissie sprak over het concept van de Strategische Agenda Kust. Ter voorbereiding hierop organiseerde de commissie in 2018 een online enquête en voerde gesprekken met verschillende geïnteresseerden. De opgehaalde informatie is gebruikt bij het opstellen van de Strategische Agenda Kust.
De commissie was dan ook zeer tevreden te zien dat in het concept van de Strategische Agenda Kust  de opgehaalde informatie van de betrokkenen en de Statenleden goed is meegenomen. De commissie wil graag weten of de betrokken partners zich ook voldoende herkennen in deze concept agenda. Gedeputeerde Bom-Lemstra zegde toe dat de commissie een notitie zal ontvangen waarin de reacties van de partners worden toegelicht.

Belangrijkste items voor de commissie waren waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie, energietransitie en bereikbaarheid. Graag ziet de commissie dat in de strategische agenda duidelijker expliciete keuzes worden gemaakt. De gedeputeerde zegde toe naast een aantal textuele aanpassingen waar de commissie om had gevraagd ook te kijken om de keuzes explicieter te verwerken.

De opmerkingen van zowel de commissie als van de externe partners worden door GS verwerkt in een definitieve agenda en deze wordt in de nieuwe Statenperiode aan Provinciale Staten voorgelegd.

Garantieverlening in de vorm van een incidentele subsidie aan Greenport Zuid-Holland

De commissie besprak een voorstel om de provincie een garantie te laten verlenen aan de stichting Greenport Zuid-Holland voor een project genaamd TRACK.  Het project is erop gericht de sectoren tuinbouw en ICT met elkaar te verbinden, om zo technologieën te ontwikkelen voor het MKB in de tuinbouwsector. De garantstelling is nodig voor het geval een aangevraagde Europese subsidie niet of niet volledig wordt verleend. De commissie was unaniem positief over het project. Enkele partijen, SGP/ChristenUnie voorop, spraken wel hun twijfel uit over de wenselijkheid van een provinciale bijdrage aan het specifieke onderdeel van het project waar de garantstelling betrekking op heeft (beheer en onderhoud van een website). Gedeputeerde Bom-Lemstra zegde toe nog voordat de Staten moeten besluiten nadere informatie te zullen verstrekken over het project en de specifieke bestedingsdoelen van het betreffende budget.

Woondossier: regio Voorne Putten en regio Rotterdam

De commissie besprak het aangepaste woningbouwprogramma voor de regio Voorne Putten en nieuwe woningbouwafspraken voor de regio Rotterdam. Het gesprek spitste zich in belangrijke mate toe op de woningnood en voornemens voor de realisatie van sociale woningbouw, waarbij met name de mogelijkheden en de bereidheid van het college om waar nodig in te grijpen aan de orde kwamen. Vooral GroenLinks, SP en PvdA stelden daarover vragen. De VVD wees op de noodzaak nu gemaakte afspraken in de toekomst aan te passen. De PVV pleitte ervoor dat er bij gemeenten wordt aangedrongen op het schrappen van voorrangsregelingen voor statushouders. In reactie gaf gedeputeerde Bom-Lemstra aan dat het college het beschikbare instrumentarium zonodig zeker zal inzetten. Zij zegde verder toe een deskundige analyse van de plannen, inclusief de reactie daarop van het college, aan de Staten te zullen voorleggen, mogelijk eerst al mondeling in de volgende commissievergadering.

Bedrijventerreinenbeleid

Tot slot besprak de commissie het bedrijventerreinenbeleid van de provincie, aan de hand van een terugblik op 2018 en een vooruitblik naar 2019. Diverse partijen (CDA, D66) benadrukten het belang van een goede balans tussen woningbouw en economische activiteit en de noodzaak om bij beslissingen over bedrijventerreinen integrale afwegingen te maken. De SP vroeg aandacht voor het nog gebrekkig gebruik van vervoer over water en pleitte voor een opruimplicht voor bedrijven bij het veroorzaken van verrommeling. De PVV ontraadde een te streng overheidsoptreden met een pleidooi voor ruimte voor economische activiteiten. De VVD stelde de instelling van een provinciale adviescommissie bedrijventerreinen aan de orde en vroeg zich af of dit soort commissies ook op allerlei andere terreinen zouden worden ingesteld. Gedeputeerde Bom-Lemstra onderstreepte het belang van het bewaken van de balans tussen wonen en werken en stelde dat waar meer woningen nodig zijn, mensen ook moeten kunnen werken. Zij gaf aan dat de provinciale adviescommissie kan bijdragen aan een objectiveringsslag bij beslissingen over bedrijventerreinen. Zij kondigde uitgewerkte voorstellen van het college aan voor het vierde kwartaal van 2019.

Uitgelicht

Zoeken