Eerste commissievergadering van Ruimte en Leefomgeving in 2019

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving spreekt woensdag 16 december o.a. over concept Strategische Agenda Kust, Woondossier: regio Voorne-Putten en regio Rotterdam en Bedrijventerreinenbeleid Zuid-Holland. De vergadering is van 19.00-22.30 in de Landschapszaal. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Concept Strategische Agenda Kust Zuid-Holland
De commissie heeft in 2018 de Kustcampagne 'Onze krachtige kust' en de gesprekken tijdens de Kustdag besproken en suggesties voor de Strategische Agenda Kust meegegeven.
Het concept van de strategische agenda kust ligt nu ter bespreking voor. De strategische agenda bevat ambities en opgaven voor de kust voor de korte en lange termijn. De strategische agenda beoogt geen drastische koerswijzigingen maar het gaat om een inkleuring van het bestaande beleid en onderstreept de acties en inspanningen die op korte termijn nodig zijn om de kwalitatieve ontwikkeling van de kust voort te zetten.
De opmerkingen van zowel de commissie als van de externe partners worden door GS verwerkt in een definitieve agenda en deze wordt in de nieuwe Statenperiode aan Provinciale Staten voorgelegd.

Statenvoorstel garantieverlening in de vorm van een incidentele subsidie onder opschortende voorwaarde aan de stichting Greenport West-Holland, project TRACK
Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om in te stemmen met het verlenen van een garantie in de vorm van een incidentele subsidie onder opschortende voorwaarde van maximaal € 69.325,20 aan Stichting Greenport West-Holland voor het project TRACK. TRACK staat voor Tracking opportunities to develop and strengthen data collection and big data in agri-food chain to increase competitivity of SME's. Het doel van het project is om crossovers te creëren tussen de tuinbouwsector en de ICT/big data sector. De garantieverlening maakt het mogelijk voor de stichting om Europese subsidie te ontvangen. De opschortende voorwaarde houdt in dat de provincie Zuid-Holland garant staat, mocht de subsidie van de Europese Commissie aan de stichting Greenport West-Holland bij de vaststelling niet of deels worden goedgekeurd. Gedeputeerde Staten wil deze garantie verlenen aan de stichting Greenport West-Holland omdat het project aansluit op de provinciale doelen.
De commissie brengt advies uit over het Statenvoorstel voor de PS vergadering van 30 januari 2019.

Woondossier: regio Voorne-Putten en regio Rotterdam
De commissie wil met de gedeputeerde spreken over de brief van gedeputeerde Bom-Lemstra met aanvullende informatie over het aangepaste woningbouwprogramma van de regio Voorne-Putten. In samenhang hiermee bespreekt de commissie de brief van GS over de inzet van GS bij de beoordeling van nieuwe woningmarktafspraken in de regio Rotterdam


Bedrijventerreinenbeleid Zuid-Holland: Terugblik 2018 en Vooruitblik 2019
De provincie Zuid-Holland streeft naar duurzame bedrijventerreinen die de kracht en vitaliteit van het bedrijfsleven versterken. Daarbij wil de provincie leegstand en overaanbod tegengaan om zo de schaarse ruimte in Zuid-Holland zorgvuldig te benutten en de groene ruimte te behouden. Gedeputeerde Staten bieden een terug- en vooruitblik aan de commissie aan omdat er maatregelen op korte termijn nodig zijn.
In de notitie staat de voortgang van het beleid in 2018 en worden concrete maatregelen aangekondigd om vraag en aanbod aan bedrijventerreinen in balans te brengen. Tot slot heeft de notitie tot doel het agenderen van een aantal mogelijke beleidswijzigingen om snelle ontwikkelingen goed te kunnen ondervangen.
Gedeputeerde Staten willen graag advies van de commissie over de in de notitie geformuleerde voorstellen ten aanzien van het bedrijventerreinenbeleid. Op basis van dit advies worden de voorstellen nader uitgewerkt en in de nieuwe Statenperiode (waar nodig) ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

 

Uitgelicht

Zoeken