Laatste vergadering Commissie Verkeer en Milieu

Fleur de Groot

De commissie vergadert woensdag 6 februari om 10.45 uur. Op de agenda staat o.a. weerkrachtig Zuid-Holland, Randweg Klaaswaal, N14/N16, Programmatische Aanpak Gouwe en luchtvaartonderwerpen.De vergadering is te volgen via de webcast: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming.

Weerkrachtig Zuid-Holland

In de klimaatadaptatiestrategie "Weerkrachtig Zuid-Holland" geeft de provincie aan hoe zij samen met partners wil komen tot een klimaatbestendig Zuid-Holland. De commissie bespreekt de strategie die het college voorstelt.
Randweg Klaaswaal
De Statencommissie Verkeer en Milieu  bespreekt de problematiek rond het verkeersknelpunt in Klaaswaal. Oplossingen liggen bij de aanleg van een randweg of aangepaste trace keuzes. In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar het verkeersknelpunt in Klaaswaal met een mogelijke randweg als oplossing. Deze studies worden voorgelegd aan  de commissie. Eerder dit jaar is er een technische sessie geweest over dit voorstel.

Kruising N214 N216 Molenlanden

De provincie Zuid-Holland werkt aan de verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid in de Alblasserwaard. Dit vertaalt zich in een aantal infrastructurele projecten met een totale omvang van circa € 88 miljoen. Eén daarvan is de kruising N214 en N216.
De reconstructie van de kruising N214 en N216 is uitgewerkt tot een definitief ontwerp in nauwe samenspraak met Rijkswaterstaat (RWS), de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden, waterschap Rivierenland, omwonenden en andere
belanghebbenden. Conform de Regeling Projecten Zuid-Holland neemt Provinciale Staten een Uitvoeringsbesluit omdat het totaalbudget van de reconstructie van de kruising boven de € 10miljoen euro aan investeringen voor functionele verbeteringen komt.

Na het Uitvoeringsbesluit van Provinciale Staten zal de verdere bestemmingsplanprocedure, de minnelijke grondverwerving en eventuele onteigeningsprocedure worden doorlopen.

Programmatische Aanpak Gouwe

De Programmatische Aanpak Gouwe werkt naar een een beter bereikbare Gouwe. De provincie Zuid-Holland werken samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, de Regio Midden-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland aan het gebied rondom de Gouwe.
In 2018 zijn de partijen de Programmatische aanpak Gouwe gestart. De aanpak heeft tot doel om bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied op te lossen en economie te versterken. Dit staat in de gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe waarmee Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland in december instemden. Bovendien is toen besloten door Gedeputeerde Staten om in de volgende fase toe te werken naar één gezamenlijk Uitvoeringsprogramma. De aanpak is erop gericht om in het najaar van 2020 een concreet pakket met maatregelen vast te stellen.
Voorgesteld wordt om Provinciale Staten in een vroeg stadium te laten beslissen over het concept maatregelenpakket dat in fase 2 wordt opgesteld.  Zodoende zou er in het proces van fase 2 tussentijds een extra beslismoment worden opgenomen. Hierdoor zal de totaalplanning met ongeveer 3 tot 6 maanden opschuiven. De commissie bespreekt de rol van Provinciale Staten in fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe.

Luchtvaartonderwerpen

De commissie spreekt over de laatste stand van zaken Rotterdam The Hague Airport en Schiphol. Wat betreft Schiphol is het onderhandelingsresultaat Omgevingsraad toekomstige ontwikkeling Schiphol nog niet beschikbaar en kan daardoor nog niet worden meegenomen.

Uitgelicht

Zoeken