Laatste vergadering statenperiode commissie Ruimte en Leefomgeving

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving spreekt woensdag 6 februari over het Statenvoorstel en de Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid voor de beleidsrijke onderdelen Kantoren en Verstedelijking en Wonen en Rapportage Verkenning Digitale Economie Zuid-Holland.
De vergadering is van 19.00-22.00 in de Landschapszaal. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Statenvoorstel en Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid voor de beleidsrijke onderdelen Kantoren en Verstedelijking en Wonen
In het kader van het Provinciale Omgevingsbeleid hebben Gedeputeerde Staten een knip gemaakt tussen beleidsneutrale en beleidsrijke onderdelen. Op 1 februari vindt de hoorzitting over het beleidsneutrale omgevingsbeleid en de beleidsrijke wijzigingen (modules) voor o.a. Kantoren en Verstedelijking en Wonen plaats. In totaal zijn er 38 zienswijzen ingediend op de onderdelen Kantoren en Wonen en Verstedelijking. De commissie brengt advies uit over de beleidsrijke onderdelen Kantoren en Verstedelijking en Wonen voor de PS vergadering van 20 februari 2019.

Rapportage Verkenning Digitale Economie Zuid-Holland
Het College heeft een verkenning naar digitale economie laten uitvoeren. Het doel hiervan is beter inzicht krijgen in de economische niches van de digitale economie in Zuid-Holland. Gekeken wordt naar waar de meeste kansen voor bedrijven liggen op grond van omzet en werkgelegenheid. De verkenning moet duidelijk maken waarop de provincie zich kan focussen, welke rol de provincie kan spelen en welke economische instrumenten ingezet kunnen worden. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie gevraagd om een notitie over de koers die GS willen varen ten aanzien van digitalisering van de economie.
De commissie gaat met het college in  gesprek over het rapport en de voorlopige conclusies van het college. Vervolgens gaat GS de uitkomsten nader concretiseren zodat helder wordt wat de beleidsopties en eventuele financiële consequenties zijn voor de provincie.

 

Uitgelicht

Zoeken