Provinciale Staten besluiten over warmtesysteem en subsidie aan Greenport Zuid-Holland

Liesbeth Buzugbe

Op 20 januari spraken Provinciale Staten over de realisering van een warmtesysteem en een incidentele subsidie aan Greenport Zuid-Holland.

Warmterotonde

In 2017 hebben Provinciale Staten de investeringsstratrategie warmteparticipatiefonds  unaniem vastgesteld. Een onderdeel hiervan is het plan voor verwarming door middel van restwarmte. Op 30 januari bespraken Provinciale Staten voorstellen van Gedeputeerde Staten voor het sluiten van een bestuursovereenkomst met de gemeente Rotterdam. Hierin worden afspraken  vastgelegd om te komen tot een toekomstbestendige businesscase van Warmtebedrijf Holding B.V. De bedoeling is op basis daarvan in de provincie Zuid-Holland een warmtesysteem te realiseren. Het voorstel van Gedeputeerde Staten werd gesteund door een meerderheid in Provinciale Staten en dus aangenomen. Groep Ellen Verkoelen, Partij voor de Dieren, 50Plus, Leefbaar Zuid-Holland en de PVV stemden tegen.

Veel partijen hechten er groot belang aan dat het warmtenet in publieke handen blijft. De gedeputeerde zegde toe als extra voorwaarde toe te voegen dat aandelen van het warmtetransportbedrijf eerst aan de provincie Zuid-Holland aangeboden worden, mochten deze verkocht worden.

De PVV diende een motie in waarin het handelen van Gedeputeerde Staten in het warmtedossier wordt afgekeurd. De motie werd alleen gesteund door Leefbaar Zuid-Holland en haalde het dus niet. Drie andere moties haalden de eindstreep wel. Een motie voor een open toegang voor aanbieders van warmte en  motie om te onderzoeken op welke manier er voor kan worden gezorgd dat op het warmtenet de meest duurzaam opgewekte warmte voorrang krijgt op de minder duurzaam opgewekte warmte werden aangenomen. Ook werd een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om zich ervoor in te zetten dat CO2 -vrijstellingen niet ten goede komen aan bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem.

 

Garantieverlening in de vorm van een incidentele subsidie aan Greenport Zuid-Holland

De SGP&ChristenUnie bevroeg gedeputeerde Bom-Lemstra over het voorstel om de provincie een garantie te laten verlenen aan de stichting Greenport Zuid-Holland voor een project genaamd TRACK.  Dit project is erop gericht de sectoren tuinbouw en ICT met elkaar te verbinden, om zo technologieën te ontwikkelen voor het MKB in de tuinbouwsector. De garantstelling is nodig voor het geval een aangevraagde Europese subsidie niet of niet volledig wordt verleend.  De SGP&ChristenUnie betwijfelde de wenselijkheid van een provinciale bijdrage aan het specifieke onderdeel van het project waar de garantstelling betrekking op heeft (personeelskosten, bussinessdevelopment en communicatie). Uiteindelijk stemden de  SGP&ChristenUnie, PVV, Partij van de Dieren, Leefbaar Zuid-Holland en de  Groep Zuid-Holland tegen. Het voorstel kon desondanks op voldoende steun rekenen.

 

Moties LBTHI gemeenschap

Tegen het einde van de vergadering diende de PVV twee moties in waarin Provinciale Staten zich uitspreken tegen elke vorm van discriminatie tegenover lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LBHTI). In de eerste motie werd een relatie gelegd met  de islam, die conform de tekst van de motie een bedreiging zou vormen voor de betreffende  groepen. De tweede motie verwees naar de zogenoemde Nashville verklaring. Met uitzondering van de PVV en de groep Leefbaar Zuid-Holland stemden alle partijen tegen beide moties. De partijen distantieerden zich van de verwijzing naar de islam en betoogden  dat de Provincie Zuid-Holland een ‘regenboogprovincie’ is en naar aanleiding van de  Nashvilleverklaring eerder de regenboog vlag heeft gehesen.

Uitgelicht

Zoeken