Verklaring voor zendtijd regionale omroepen en kwaliteit van het lokale bestuur in commissie Bestuur en Middelen

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen vergadert op 23 januari onder meer over de representativiteitsverklaring RTV West en RTV Rijnmond, het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over garanties, leningen en revolverende fondsen, en de rapportage Slimmer en Sterker Bestuur en een rapportage over de doeltreffendheid van subsidieregelingen. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

Respresentativiteitsverklaring regionale omroepen

Het Commissariaat voor de Media heeft in 2014 voor een periode van vijf jaar zendtijd toegewezen aan de regionale omroepen RTV West en RTV Rijnmond. Deze periode loopt op 24 mei 2019 af. Beide omroepen hebben bij het Commissariaat verzocht om  zendtijd voor een aansluitende periode van

vijf jaar. het Commissariaat kan RTV West en RTV Rijnmond opnieuw vijf jaar zendtijd toekennen als de provincie een zogeheten representativiteitsverklaring afgeeft. Hierin staat onder meer of de omroepen een samenstelling hebben die  representatief zijn voor de belangrijkste in de provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.  De commissie bespreekt de door Gedeputeerde Staten vastgestelde verklaring.

 

Onderzoek naar garanties, leningen en revolverende fondsen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beleid en beheer van garanties en leningen en de financiële constructies van de revolverende fondsen in de vier Randstadprovincies en naar de informatievoorziening aan Provinciale Staten over het financieel risico van deze instrumenten. De commissie bespreekt de resultaten van dit onderzoek.

 

Rapportage archiefinspectie

De provinciearchivaris voert elke  twee jaar een inspectie uit naar de staat van het informatie- en archiefbeheer bij de provinciale organen. In laatste inspectierapportage uit 2016 werd geconcludeerd dat de provincie onvoldoende had geborgd dat de provinciale archieven en de daarin opgenomen informatie volledig, van goede kwaliteit en toegankelijk zijn. Het beheer van digitale en analoge (archief) informatie was onvoldoende. In antwoord hierop zijn de noodzakelijke verbeteringen uitgevoerd. De commissie bespreekt de rapportage van de inspectie die in 2018 is uitgevoerd.

 

Slimmer en Sterker Bestuur

De provincie heeft een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal bestuur. De door Gedeputeerde Staten opgestelde rapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2018 beschrijft de uitgangspunten, uitkomsten van onderzoeken en de recente ontwikkelingen in de regio’s. De commissie bespreekt deze rapportage. Ook de uitkomsten van een onderzoek naar de organisatie van openbaar bestuur en regionaal-economische ontwikkeling in Zuid-Holland en een onderzoek naar ruimtelijke samenhang in de regio Gorinchem komen aan bod.

 

Doeltreffendheid subsidies

Subsidies zijn een belangrijk instrument voor de provincie om maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren of bij te sturen. De commissie bespreekt een rapportage over de beoordeling van de doeltreffendheid van elke subsidieregeling.

 

Uitgelicht

Zoeken