commissie Bestuur en Middelen 23 januari

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen vergaderde op 23 januari onder meer over de representativiteitsverklaring RTV West en RTV Rijnmond, het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over garanties, leningen en revolverende fondsen, de rapportage Slimmer en Sterker Bestuur en een rapportage over de doeltreffendheid van subsidieregelingen.

Respresentativiteitsverklaring regionale omroepen
Het Commissariaat voor de Media heeft in 2014 voor een periode van vijf jaar zendtijd toegewezen aan de regionale omroepen RTV West en RTV Rijnmond. Deze periode loopt op 24 mei 2019 af. Beide omroepen hebben bij het Commissariaat verzocht om  zendtijd voor een aansluitende periode van vijf jaar. het Commissariaat kan RTV West en RTV Rijnmond opnieuw vijf jaar zendtijd toekennen als de provincie een zogeheten representativiteitsverklaring afgeeft. Hierin staat onder meer of de omroepen een samenstelling hebben die  representatief is voor de belangrijkste in de provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Binnen de commissie was breed draagvlak voor de door Gedeputeerde Staten voorgestelde verklaring die als hamerstuk wordt geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 30 januari.

Onderzoek naar garanties, leningen en revolverende fondsen
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beleid en beheer van garanties en leningen en de financiële constructies van de revolverende fondsen in de vier Randstadprovincies en naar de informatievoorziening aan Provinciale Staten over het financieel risico van deze instrumenten. De Randstedelijke Rekenkamer kwam met twee aanbevelingen:

1. Stel nader beleid op ten aanzien van garanties en leningen, bij voorkeur ondersteund met een afwegingskader voor de inzet van verschillende mogelijke financiële instrumenten.
2. Zorg voor een integraal overzicht van de lopende revolverende fondsen op te nemen in de eigen planning en control cyclus van de provincie, waarbij per fonds in ieder geval is weergegeven; de entiteit, looptijd, omvang, aandeel van de provincie en mate van revolverendheid. Idealiter wordt tevens inzicht gegeven in de mate waarin met de fondsen de beoogde doelen worden gerealiseerd.

De toezegging van de gedeputeerde om deze aanbevelingen daadwerkelijk uit te voeren, stemde de commissie tevreden. Het onderzoek wordt als hamerstuk geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten op 30 januari.

Rapportage archiefinspectie
De provinciearchivaris voert elke  twee jaar een inspectie uit naar de staat van het informatie- en archiefbeheer bij de provinciale organen. In laatste inspectierapportage uit 2016 werd geconcludeerd dat de provincie onvoldoende had geborgd dat de provinciale archieven en de daarin opgenomen informatie volledig, van goede kwaliteit en toegankelijk zijn. Het beheer van digitale en analoge (archief) informatie was onvoldoende. In antwoord hierop zijn de noodzakelijke verbeteringen uitgevoerd. De commissie was tevreden met de wijze waarop Gedeputeerde Staten dit heeft gedaan.

Slimmer en Sterker Bestuur
De provincie heeft een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal bestuur. De commissie besprak de door Gedeputeerde Staten opgestelde rapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2018 die de uitgangspunten, uitkomsten van onderzoeken en de recente ontwikkelingen in de regio’s beschrijft. De discussie in de commissie richtte zich met name op de rol van de provincie bij gemeentelijke herindelingen.

Doeltreffendheid subsidies
Subsidies zijn een belangrijk instrument voor de provincie om maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren of bij te sturen. De commissie besprak de rapportage over de beoordeling van de doeltreffendheid van elke subsidieregeling. Op dit moment vindt er bij subsidies tot € 25.000,- geen controle over de besteding van de gelden plaats. Volgens een aantal partijen zou deze grens wel mogen worden verlaagd.  

Uitgelicht

Zoeken