De commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen vergadert woensdag 20 januari om 19.00 uur

Fleur de Groot

De commissie BMM vergadert woensdag 20 januari om 19.00 uur digitaal over het initiatiefvoorstel “instellen van een jongerenraad in Zuid-Holland” en de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2019 met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Initiatiefvoorstel Statenlid Neijenhuis Instellen Jongerenraad

De commissie besloo in de vorige commissievergadering om het initiatiefvoorstel van Statenlid mevrouw Nijenhuis (D66) "Instellen van een jongerenraad in de provincie Zuid-Holland" als bespreekpunt te agenderen. D66 beoogt met dit initiatiefvoorstel het perspectief van jongeren beter en vroegtijdig te betrekken bij de besluitvorming in Provinciale Staten.

De commissie neemt een standpunt in over het initiatiefvoorstel en brengt een advies uit over het initiatiefvoorstel voor de PS vergadering van 3 februari 2021.

Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2019

De provincie is verantwoordelijk voor het interbestuurlijk toezicht op gemeenten. Gedeputeerde Staten geven aan dat steeds minder gemeenten er in slagen om op meerdere domeinen volledig of gedeeltelijk aan de norm te voldoen. De slechtere resultaten in 2019 hebben betrekking op de domeinen Financiën, Omgevingsrecht en Archief- en informatiebeheer.

Tot nu toe worden Provinciale Staten jaarlijks geïnformeerd over de resultaten van het door de provincie uitgevoerde interbestuurlijk toezicht. In de stukken staat dat de provincie de informatie m.b.t. interbestuurlijk toezicht met ingang van volgend jaar op een provinciale website publiceert. Deze informatie staat inmiddels online en kan door iedereen geraadpleegd worden. De link naar de portal is: https://arcg.is/fTbzO0.

De commissie wisselt van gedachten over het interbestuurlijk toezicht over 2019 en over de wijze waarop de commissie vanaf volgend jaar geïnformeerd wil worden m.b.t. interbestuurlijk toezicht.

Uitgelicht

Zoeken