Digitale vergadering van de Integrale Commissie op 12 januari om 10.00 uur

Fleur de Groot

De Integrale Commissie vergadert woensdag 12 januari om 10.00 uur digitaal over Statenvoorstel herziening Omgevingsbeleid 2021 en Statenvoorstel Locatie Bleizo-West met behulp van Microsoft Teams..
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 11 januari 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Statenvoorstel herziening Omgevingsbeleid 2021

Op 1 april 2019 trad het huidige provinciale Omgevingsbeleid in werking, bestaande uit de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Vanuit deze basis werkt de provincie aan een verdere voorbereiding op de Omgevingswet, die naar verwachting in juli 2022 in werking treedt. Middels de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid stemmen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten af aan welke beleidsaanpassingen op welk moment wordt gewerkt.

Een aantal van deze beleidsaanpassingen doorlopen nu in het statenvoorstel Herziening Omgevingsbeleid 2021 een gezamenlijke besluitvormingsprocedure. Het ontwerp van de herziening is voor de zomer besproken in de Integrale Commissie. Na deze bespreking heeft de commissie de ontwerpstukken vrijgegeven voor inspraak. Ook heeft de commissie op 10 december een hoorzitting gehouden om indieners van een zienswijze nogmaals gelegenheid te bieden zich tot Provinciale Staten te richten.

Statenvoorstel Locatie Bleizo-West

Op verzoek van Provinciale Staten heeft gedeputeerde Koning in de Statenvergadering van 16 juni 2021 toegezegd een voorstel voor een integrale afweging van de locatie aan Provinciale Staten voor te leggen.

In het provinciale Omgevingsbeleid is de bestemming van Bleizo-West aangemerkt als bedrijventerrein, deels agrologistiek. In de Omgevingsverordening is de locatie Bleizo-West bovendien aangewezen als locatie voor windenergie. De gemeenteraden van Zoetermeer en Lansingerland hebben echter het ontwikkelperspectief PROEFtuin Bleizo aangenomen als nieuwe ambitie voor het gebied, waarin een alternatieve gebiedsontwikkeling wordt voorgesteld van 4.000-6.000 woningen gecombineerd met max. 150.000 m2 vloeroppervlak voor bedrijvigheid en dagelijkse voorzieningen. Omdat Gedeputeerde Staten geen zicht hebben op een haalbaar alternatief en een definitief gemeentelijk besluit voor de 12MW aan windenergie of op eventuele compensatie van bedrijventerrein, stellen zij voor om voor nu de huidige uitgangspunten te handhaven.

De commissie bespreekt het statenvoorstel Vaststelling Herziening 2021 Omgevingsbeleid en het statenvoorstel Locatie Bleizo-West en brengt advies uit aan Provinciale Staten ten behoeve van besluitvorming op 2 februari 2022.

 

Uitgelicht

Zoeken