KNM vergadert woensdag 8 juli om 14.00 uur

Fleur de Groot

Op woensdag 8 juli vergadert de Commissie Klimaat, Natuur en Milieu digitaal over Porthos als onderdeel van de Transitie Haven en Industrie. De vergadering is te volgen op: https://pzh.notubiz.nl/
Het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier.
De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

Porthos als onderdeel van de Transitie Haven en Industrie

Porthos staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage en is een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam, de EBN en de Gasunie. Porthos is een project om CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven te transporteren en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee.

Waar het Porthos project fysiek over het grondgebied van de Provincie, Gemeente en waterschappen gaat, wordt men zorgvuldig betrokken en wordt men om advies gevraagd. De adviezen worden betrokken bij het vaststellen van het Voorontwerp Rijksinpassingsplan. Voor het tot stand komen van een rijksinpassingsplan geldt dat het horen van gemeenteraad en Provinciale Staten verplicht is.

Het voorontwerp inpassingsplan wordt voorgelegd aan o.a. de provincie en geeft een termijn van 6 weken om advies uit te brengen. Op maandag 8 juni is het voorontwerp inpassingsplan door het ministerie EZK aan zowel GS als PS verzonden. Tot en met vrijdag 17 juli 2020 heeft de Provincie de mogelijkheid om een reactie in te dienen bij het ministerie van EZK . De commissie bespreekt woensdag welke input ze gedeputeerde Baljeu willen meegeven ten behoeve van het formuleren van een zienswijze namens de Provincie Zuid-Holland.

Uitgelicht

Zoeken