Laatste vergadering Provinciale Staten voor het zomerreces

Liesbeth Buzugbe

Provinciale Staten bespraken op 3 juli onder meer over sportdetailhandel buiten bestaande winkelconcentratiegebieden, de voorjaars- en kadernota en over een lening voor Warmtebedrijf Holding. U kunt de volledige vergadering terugkijken via de webcast.

Grootschalige sportdetailhandel buiten de bestaande winkelconcentratiegebieden in Schiedam en Den Haag

Op voorstel van FvD werd tijdens de Statenvergadering van 3 juli. gesproken over het voornemen van Gedeputeerde Staten (GS) tot weigering van aangevraagde ontheffingen omgevingsverordening voor grootschalige sportdetailhandel buiten de bestaande winkelconcentratiegebieden door de gemeenten Schiedam en Den Haag.

Acht insprekers van de gemeenten Schiedam, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en van verschillende verenigingen van Winkelcentra uit de omgeving, Inretail, Decathlon en de Projectdirecteur herontwikkeling Leidsenhage en Stichting Ondernemers Mall of the Netherlands lichtten ter vergadering kort aan de Statenleden toe wat zij van dit voornemen van GS vinden. Daarna waren de fracties aan zet.

FvD vond de weigering van GS betuttelend en stelde dat er niet genoeg oog was voor het maatschappelijk belang. De PVV was het daar mee eens en vond dat de gemeentelijke belangen en de marktwerking voor de provinciale regels moesten gaan. Ook de VVD meende dat in dit soort gevallen de wensen van gemeenten moeten worden gevolgd. De VVD wees erop dat het om een breder plan gaat dan alleen detailhandel.

D66 wees op het belang van consequent beleid, maar wilde ook dat er rekening wordt gehouden met de bijzondere situatie van Schiedam waarbij volgens hen echt maatwerk nodig is. DENK was het daarmee eens en benadrukte nogmaals het maatschappelijke belang van de ontwikkeling van het concept van Decathlon voor de omgeving.

CDA, SP, PvdA, GL, PvdD, CU/SGP en 50PLUS wierpen tegen dat het hier gaat om een ruimtelijk besluit. Zij stelden dat de regels daarvoor zijn opgesteld, nu doorslaggevend moeten zijn. De bijkomende argumenten mogen bij de afweging nu naar hun oordeel geen rol spelen. . Daarbij gaven  ze aan het bestaande vastgestelde beleid dat gericht is op de vitaliteit van dorps- en stadscentra te steunen.

Gedeputeerde Bom-Lemstra benadrukte ook  dat het in deze kwestie gaat om een ruimtelijke afweging. FvD diende twee moties in. Een motie met het verzoek om beide gevraagde ontheffingen te verlenen haalde het niet. Met een nipte meerderheid werd wel een  motie aangenomen waarin GS wordt verzocht de ontheffing aan Schiedam te verlenen. Gedeputeerde Bom-Lemstra zegde toe om het ontheffingsverzoek van Schiedam nog nader te onderzoeken, met name op verschillen ten opzichte van het ontheffingsverzoek van Den Haag die een afwijkend besluit voor Schiedam zouden kunnen rechtvaardigen. Het college van GS zal een definitief besluit nemen op beide ontheffingsverzoeken.

 

Voorjaarsnota, kadernota en kaderbesluit infrastructuur

Zoals elk jaar in juni, stonden ook de voorjaarsnota, de kadernota en het kaderbesluit infrastructuur op de agenda. Om het nieuwe nog te vormen college ruimte te bieden voor haar eigen keuzes waren de voorjaars- en kadernota dit jaar beleidsarm, er stonden geen voorstellen op basis van nieuw beleid in. Het aantal moties en amendementen viel dan ook mee. De motie van de VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, DENK en CU&SGP over een mogelijke tweede oeververbinding Nieuwe Maas haalde een ruime meerderheid. In de motie riepen de indieners Gedeputeerde Staten onder meer op om scherp te zijn op het belang van een goede participatie van alle opdrachtgevers, waar mogelijk meer tijd in te plannen voor een beter communicatie- en participatietraject en met PS een gesprek te voeren over de onderzoeken en afwegingen.

Ook de motie “subsidiebeheer” van VVD, GroenLinks, FvD, PvdA en CU&SGP kon op een brede steun rekenen. In de motie werden GS verzocht bij toekomstige subsidievoorstellen de maatschappelijke baten, eventuele alternatieven en financiële onderbouwing aan PS duidelijk te maken. De motie waarin de Partij voor de Dieren verzocht om een bos- en bomenbeleid uit te werken, haalde het eveneens. Overigens wel zonder de steun van D66 en CDA.

Naast drie moties werd per amendement besloten € 1.000.000,- toe te kennen voor het organiseren van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en om in de Kadernota € 525.000,- op te nemen voor het oplossen van knelpunten in het openbaar vervoer.

 

Lening Warmtebedrijf Holding

Provinciale Staten bespraken het verzoek van Gedeputeerde Staten om in te stemmen met het verlenen van een incidentele subsidie (in de vorm van een lening) van maximaal € 850.000,- aan Warmtebedrijf Holding B.V. als overbruggingssteun tot het moment van het definitieve investeringsbesluit. Hoewel er wel wat vragen waren over de hoogte van het bedrag - tijdens de voorbereidende commissievergadering was er nog sprake van een lager bedrag- wilden de meeste fracties het voorstel wel steunen. De Partij voor de Dieren, FvD en PVV stemden tegen.

 

Bomenkap

In een zogeheten motie vreemd aan de orde van de dag vroeg FvD aan GS de kap van 335 bomen langs de N489 met onmiddellijke ingang stil  te leggen. Het college had PS verkeerd geïnformeerd omdat het niet om bomen zou gaan die aan het eind van hun levenscyclus zijn, zo stelde de PVV. Gedeputeerde Vermeulen gaf aan dat de kap nodig was voor verkeersveiligheid en voor de doorstroming van het verkeer, dat de procedure voor kap goed was doorlopen en dat PS hier eerder uitgebreid over was geïnformeerd. Een merendeel van de fracties besloot de motie niet te ondersteunen, alleen FvD, PVV en partij voor de Dieren stemden voor.

 

Mondelinge vragen gevolgen PAS uitspraak Raad van State

Eind mei heeft de Raad van State de uitspraak gedaan dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Tijdens het mondelinge vragenuur vroeg de Partij voor de Dieren naar de gevolgen van deze uitspraak voor de provincie.

De Gedeputeerde gaf onder meer aan dat gekeken wordt hoe nu met ontwerpbeschikkingen om kan worden gegaan en in hoeverre diverse lopende projecten door deze uitspraak worden geraakt.

 

Instellen van fractievertegenwoordigers in Zuid-Holland

De fractievoorzitter van 50 PLUS lichtte in de PS vergadering een voorstel toe om het Reglement van Orde (RvO) te wijzigen. Bij diverse fracties leeft de wens om de mogelijkheid voor fracties tot het benoemen van één fractievertegenwoordiger per fractie weer op te nemen in het Reglement van Orde (RvO).

In het debat verzetten FvD, PVV , VVD en D66 zich tegen deze aanpassing. D66 aan niet per sé tegen het voorstel te zijn, maar te menen dat het zou moeten worden besproken in samenhang met mogelijkheden om de faciliteiten van Statenfracties te verbeteren.

Het voorstel om het Reglement van Orde aan te passen kon niet op een meerderheid rekenen.

 

De vlag is van ons allemaal

De motie “De vlag is van ons allemaal” van DENK die bij de eerste Statenvergadering na de verkiezingen van maart jl. werd ingediend, werd op 3 juli behandeld. Meerdere fracties hadden bedenkingen, sommige vroegen zich af waarom DENK alleen aan de Nederlandse vlag dacht en niet ook de Europese vlag. FvD diende daarop een vergelijkbare motie in, omdat zij het wel eens was met de strekking van de motie van DENK maar niet met de overwegingen uit die motie. DENK vond dit geen goede gang van zaken en trok daarop zijn motie terug. De motie van FvD kon niet op voldoende steun rekenen.

Uitgelicht

Zoeken