Provinciale Staten vergaderen over Voorjaarsnota, Kadernota, Subsidieplafonds en het Kaderbesluit Infrastructuur

Liesbeth Buzugbe

Op woensdag 3 juli 2019 vergaderen Provinciale Staten. Zij bespreken dan de onder meer de Voorjaarsnota 2019, Kadernota 2020-2023 en bijstelling Subsidieplafonds 2019 en het Kaderbesluit Infrastructuur 2020.
De voorzitter, commissaris van de Koning Jaap Smit, opent de vergadering om 10.00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom de Statenvergadering in het Provinciehuis in Den Haag bij te wonen of te volgen via de webcast.

Voorjaars- en kadernota

De Voorjaarsnota is een herijking van de Begroting 2019 op basis van recente ontwikkelingen en de Jaarstukken 2018. Jaarlijks stellen PS de voorjaarsnota voor het zomerreces vast. De kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen debBegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 wordt opgesteld.

De voornaamste voorstellen in het Kaderbesluit gaan onder andere over het verhogen van het budget voor het aanpassen van provinciale wegen ten behoeve van de verkeersveiligheid, het beter benutten van infrastructuur en dynamisch verkeersmanagement.

De Voorjaarsnota 2019 en de Kadernota 2020-2023 vallen in het jaar van de Statenverkiezingen en zijn de eerste confrontatie met de ambities die in de Begroting 2019 zijn vastgelegd. Om het nieuwe college dat nog niet gevoermd is,  ruimte te bieden voor haar eigen keuzes zijn er alleen voorstellen gedaan in de Voorjaarsnota 2019 en Kadernota 2020-2023 op basis van bestaand beleid.

De volledige agenda en bjbehorende stukken kunt u hier vinden.

Uitgelicht

Zoeken