De commissie KNM vergadert woensdag 7 juli om 12.00 uur

Fleur de Groot

De commissie KNM vergadert woensdag 7 jui om 12.00 uur over Voortgang bodemsanering EMK terrein in Krimpen aan den IJssel, soortenbeleid, Initiatiefvoorstel PvdD Kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst, Stikstofdossier en voedselverspilling met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.
Insprekers kunnen zich nog tot 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering melden bij de commissiegriffier.

De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

Voortgang bodemsanering EMK terrein in Krimpen aan den IJssel

In juni 2021 sprak de commissie Klimaat, Natuur en Milieu over de brief ‘de voortgang  van de bodemsanering van het EMK terrein in Krimpen aan den IJssel’ van Gedeputeerde Stolk. GroenLinks deed toen het verzoek aan de commissie om die brief, samen met een mailbericht van bewoners uit die omgeving, te bespreken tijdens deze vergadering.

Op korte termijn spreekt het Rijk met diverse stakeholders, waaronder de provincie, over de diverse scenario's die voor liggen voor de bodemsanering van dit terrein.

De commissie bespreekt hoe hierover gedacht wordt geven kaders aan de Gedeputeerde.

Soortenbeleid

Sinds 2017 zijn provincies, door de invoering van de wet natuurbescherming, verantwoordelijk voor het natuurbeleid. In de vorige bestuursperiode is een eerste stap gezet met het opstellen van de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Dit beleid bestaat uit veel onderdelen, waaronder soortenbescherming, faunabeheer en exotenbestrijding. Deze onderwerpen liggen sterk in elkaars verlengde en hangen met elkaar samen.

Omdat dit een nieuw onderwerp is voor de Provincie heeft oud Gedeputeerde Bom - Lemstra voorgesteld om met de commissie in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Initiatiefvoorstel PvdD Kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst

De Partij voor de Dieren heeft in februari 2021 een initiatiefvoorstel ingediend om kleine marterachtigen van de provinciale vrijstellingslijst te halen. Op verzoek van de Partij voor de Dieren is deze bespreking gepland tijdens dezelfde vergadering als de bespreking van het soortenbeleid.

Onder kleine marterachtigen vallen onder andere de bunzing, hermelijn en de wezel. Belangrijkste redenen om dit te doen is enerzijds de kwetsbaarheid of gevoeligheid van deze soorten in Zuid-Holland en anderzijds hun belang in de Zuid-Hollandse natuur. Deze soorten worden gezien als een indicator voor een gezond (lokaal) natuurlijk systeem. Partij voor de Dieren stelt daarom voor de kleine marterachtigen van de provinciale vrijstellingslijst te halen en de Omgevingsverordening Zuid-Holland daarop aan te passen.

Stikstofdossier

De commissie Klimaat, Natuur en Milieu hebben in het voorjaar terug geblikt op het stikstofbeleid van het afgelopen jaar. De commissie gaf aan ook behoefte te hebben om vooruit te blikken op het stikstofbeleid en met elkaar van gedachten te wisselen over het stikstofbeleid 2021.

Voedselverspilling

In 2020 is de motie over de Groente- en Fruitbrigade aangenomen. Dit was de eerste aanzet binnen de provincie om voedselverspilling op de agenda van Provinciale Staten te krijgen. Gedeputeerde Staten hebben de afgelopen periode een verkenning gedaan naar voedselverspilling en de resultaten verwoord in een GS-brief. Daaruit is een aanpak voedselverspilling voort gevloeid.

Aan de commissie wordt gevraagd om met Gedeputeerde Stolk van gedachten te wisselen over deze aanpak en de commissie kan kaders meegeven aan Gedeputeerde Staten over het beleid ten aanzien van voedselverspilling.

Uitgelicht

Zoeken