Algemene Commissie sprak over Voorjaarsnota, kadernota, kaderbesluit infrastructuur en kantorenvisies

Liesbeth Buzugbe

Op 12 juni vergaderde de Algemene Commissie over onderwerpen waarvoor voor het zomerreces een besluit nodig is.
Aan het begin van de vergadering waren er een vijftal insprekers over de Vlietzoom, aanpak Gouwe, inpassing van de N207 en over de Duinpolderweg en er werd aandacht gevraagd voor de het beloofde burgermeetnet van en voor inwoners rondom Rotterdam The Hague Airport.
U kunt de vergadering terugzien via de webcast.

Voorjaarsnota, Kadernota en Kaderbesluit Infrastructuur

De Voorjaarsnota is een herijking van de Begroting 2019 op basis van recente ontwikkelingen en de Jaarstukken 2018. De voornaamste voorstellen in het Kaderbesluit gaan onder andere over het verhogen van het budget voor het aanpassen van provinciale wegen ten behoeve van de verkeersveiligheid, het beter benutten van infrastructuur, dynamisch verkeersmanagement. Het Kaderbesluit Infrastructuur 2020 bevat strategische keuzes rond aanpassing en verdeling van de financiële middelen binnen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI).

De fracties vroegen aandacht voor de financiële positie van de provincie, onder andere omdat de schuldenlast de komende jaren zal stijgen. Veel woordvoerders gaven aan dat de door Gedeputeerde Staten voorgestelde subsidies meer toelichting behoefden. Verder werden vragen gesteld over de inzet van de provincie om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers terug te brengen.

Meerdere partijen maakten zich zorgen over het aflopen van de investeringsimpuls om onrendabele ov-lijnen in stand te houden. Een ander onderwerp dat door verschillende woordvoerders naar voren werd gebracht, was het afnemend budget voor de omgevingsdiensten.

Het college zegde onder meer toe om per brief aan te geven hoe Provinciale Staten vooraf invloed kunnen uitoefenen op extra OV lijnen en een impuls voor het OV. Ook zal het college na het zomerreces een technische sessie over subsidies organiseren.

De Voorjaarsnota, Kadernota en het Kaderbesluit Infrastructuur komen als bespreekstuk terug in de vergadering van Provinciale Staten op 3 juli.

 

Regionale kantorenvisies

De commissie was in grote lijnen zeer tevreden over de regionale kantorenvisies. In deze visies  staat de regionale afstemming beschreven die nodig is voor een goede kwalitatieve en kwantitatieve match van vraag en (plan- en bestaand) aanbod en moet  zo veel mogelijk ongewenste nieuwbouw tegengaan.

De huidige regionale kantorenvisies zijn geldig tot 1 juli 2019. Gedeputeerde Staten stelden voor om de kantorenvisies van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), Midden-Holland en Holland Rijnland te aanvaarden. De regio Zuid-Holland Zuid krijgt meer tijd om de kantorenvisie aan te passen conform de uitvraag van de provincie. De huidige kantorenvisie van deze regio wordt verlengd tot 1 oktober 2019.

In de commissie werd met name aandacht gevraagd voor het monitoren van transformatie en verduurzaming. Ook vroeg de commissie of GS kan stimuleren dat er beter op het gebruik van het energielabel gelet kan worden. 

Gedeputeerde Bom-Lemstra gaf aan dat nu vooral op de transformatie wordt ingezet en dat de volgende stap verduurzaming zal zijn. Daar hoort dan ook het monitoren van de energielabels bij.
De commissie adviseerde positief op  het voorstel van GS om de kantorenvisies van de MRDH, Midden-Holland en Holland Rijnland te aanvaarden. 

Uitgelicht

Zoeken