Voorjaarsnota, kadernota, kaderbesluit infrastructuur en kantorenvisies in Algemene Commissie op 12 juni

Liesbeth Buzugbe

Op 12 juni vergadert de Algemene Commissie over onderwerpen waarvoor voor het zomerreces een besluit nodig is.
De commissie start om 10.00 uur met de procedurevergadering. Vanaf 14.00 uur bespreekt de commissie de voorstellen voor de voorjaarsnota, Kadernota en Kaderbesluit Infrastructuur. Ook de ontwerpbegrotingen van de publieke verbonden partijen en de jaarstukken van Nazorg Gesloten Stortplaatsen komen dan aan de orde. Vanaf 19.00 uur staan onder meer de kantorenvisies op de agenda.
U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf volgen via de webcast.

Voorjaarsnota, Kadernota en Kaderbesluit Infrastructuur

De Voorjaarsnota is een herijking van de Begroting 2019 op basis van recente ontwikkelingen en de Jaarstukken 2018. De Voorjaarsnota 2019 sluit op een nadelig verschil van € 6,2 mln. Dit nadeel wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Van de algemene reserve is € 30 miljoen bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert dan in 2019 nog een bedrag van € 43,6 miljoen incidenteel. In de voorjaarsnota worden voorstellen gedaan voor diverse subsidies zoals voor de gemeente Westland voor de bewaking van de stranden zwemveiligheid en voor Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland voor de campagne “Groenste familie van Zuid-Holland”.

De voornaamste voorstellen in het Kaderbesluit gaan onder andere over het verhogen van het budget voor het aanpassen van provinciale wegen ten behoeve van de verkeersveiligheid, het beter benutten van infrastructuur, dynamisch verkeersmanagement.

Om het nieuwe college ruimte te bieden voor haar eigen keuzes zijn er alleen voorstellen gedaan in de Voorjaarsnota 2019 en Kadernota 2020-2023 op basis van bestaand beleid.

Het Kaderbesluit Infrastructuur 2020 bevat strategische keuzes rond aanpassing en verdeling van de financiële middelen binnen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI).

 

Regionale kantorenvisies

In de regionale kantorenvisies staat de regionale afstemming beschreven die nodig is voor een goede kwalitatieve en kwantitatieve match van vraag en (plan- en bestaand) aanbod en het tegengaan van ongewenste nieuwbouw. De provincie vraagt de regio’s om regionale kantorenvisies op te stellen. De huidige regionale kantorenvisies zijn geldig tot 1 juli 2019.

Gedeputeerde Staten stellen voor de kantorenvisies van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), Midden-Holland en Holland Rijnland te aanvaarden. De regio Zuid-Holland Zuid krijgt meer tijd om de kantorenvisie aan te passen conform de uitvraag van de provincie. De huidige kantorenvisie van deze regio wordt verlengd tot 1 oktober 2019.

In de commissie staat de actualisering van de regionale kantorenvisies op de agenda.
De commissie bespreekt of zij het voorstel van GS om de kantorenvisies van de MRDH, Midden-Holland en Holland Rijnland te aanvaarden steunen. 

 

Agenda en bijbehorende stukken procedurevergadering, middagvergadering, avondvergadering

Uitgelicht

Zoeken