Commissie KNM vergadert digitaal

Fleur de Groot

De commissie KNM vergadert woensdag 17 juni om 14.00 uur over de voorjaarsnota en Kadernota en de Startnotitie Sport en Recreatie. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier.
De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

Voorjaarsnota 2020 en Kadernota 2021-2024

De Voorjaarsnota is een bijstelling van de Begroting 2020 op basis van (recente) ontwikkelingen en de Jaarstukken 2019. Het gaat dus om de stand van zaken van het huidige jaar. 

 Kadernota 2021- 2024
De Kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de Begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt opgesteld. De Kadernota kijkt altijd vier jaar vooruit. Aanvullend hierop wordt  inzicht gegeven in de lange termijn ontwikkeling van de financiële positie (tot en met 2035). Ook wordt ingegaan op de mogelijke impact van de Coronacrisis.

De commissie brengt een advies uit ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 1 juli 2020 over:
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland met de beleidsdoelen Gezonde natuur, Toekomstbestendige landbouw en Leven met water

Ambitie 7 Een gezond en veilig Zuid-Holland met de beleidsdoelen Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid, Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving en Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling

Startnotitie Sport en Recreatie


In het coalitie-akkoord is sport opgenomen in een van de ambities van het college. De startnotitie is aan de staten aangeboden conform de planning van de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid.

Startnotitie

De startnotitie geeft antwoord op de volgende vragen: Waar kunnen wij van meerwaarde zijn op sport- en recreatiegebied, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd en zowel binnen als buiten, waaronder in de publieke ruimte? Waar kunnen wij van toegevoegde waarde zijn bij de (regionale) spreiding van sportvoorzieningen, waaronder voor specifieke doelgroepen (b.v. gehandicapten). Hoe kunnen wij van meerwaarde zijn voor het bereiken van een kindvriendelijke (0-18 jr.) en beweegvriendelijke publieke ruimte? Hoe kunnen sport en recreatie verbonden zijn of worden? Welke onderdelen van het Nationaal Sportakkoord sluiten aan bij de provinciale focus en keuzes? Hoe kunnen wij sport en bewegen stimuleren door te investeren in de kwaliteit van groen, (water)recreatie en infrastructuur? Hoe kunnen wij in samenwerking met gemeenten en andere partners sport en recreatie stimuleren? Hoe kunnen wij in samenwerking met gemeenten en andere partners sportaccommodaties verduurzamen? Welk instrumentarium kan worden ingezet voor het uitvoeren van dit beleid? Welk budget is nodig bij de verschillende varianten voor invulling van dit sport- en recreatiebeleid?

De commissie spreekt met elkaar en vormt een oordeel over de startnotitie.

 

Uitgelicht

Zoeken