Laatste commissievergadering BMM voor zomerreces

Fleur de Groot

De commissie BMM vergadert woensdag 17 juni om 19.00 uur over o.a. Bestuurskracht Vlaardingen en de voorjaarsnota en Kadernota. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier.
De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

Bestuurskracht Vlaardingen

In opdracht van de burgemeester van Vlaardingen is na het ontstaan van de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad eind 2018  onderzoek gedaan naar de bestuurskracht en de besluitvorming door de gemeenteraad. De provincie ondersteunde de gemeente door het onderzoek te financieren en mogelijk te maken. Uit het onderzoek bleek dat het werken met een Raadsprogramma, gebaseerd op een minderheidscollege, niet de noodzakelijke politieke daadkracht en stabiliteit voor het besturen van de stad Vlaardingen oplevert. Het rapport bevatte aanbevelingen voor de gemeente.

De commissie krijgt een update door burgemeester Eenhoorn van Vlaardingen en spreekt met elkaar en de Gedeputeerde over de bestuurskracht van Vlaardingen en de inzet van de provincie.

Voorjaarnota 2021 en Kadernota 2021-2024

Voorjaarsnota 2020
De Voorjaarsnota is een bijstelling van de Begroting 2020 op basis van (recente) ontwikkelingen en de Jaarstukken 2019. Het gaat dus om de stand van zaken van het huidige jaar.

Onderwerp van bespreking in de Statencommissie Bestuur Maatschappij en Middelen zijn:
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland: Beleidsdoel 1-1 Beter Bestuur, Beleidsdoel 1-2 Sterke Samenleving
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland: Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme

Kadernota 2021- 2024
De Kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de Begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt opgesteld. De Kadernota kijkt altijd vier jaar vooruit. Aanvullend hierop wordt  inzicht gegeven in de lange termijn ontwikkeling van de financiële positie (tot en met 2035). Ook wordt ingegaan op de mogelijke impact van de Coronacrisis.

De commissie brengt een advies uit ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 1 juli 2020

Wijziging Algemene Subsidieverordening 2013 vanwege de uitbraak van COVID-19

Met de wijziging van de Algemene Subsidieverordening (ASV) wordt de mogelijkheid geschapen om van de ASV en de daaronder vallende subsidieregelingen en subsidies af te wijken voor corona gerelateerde gevallen.

De commissie brengt een advies uit ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 1 juli 2020 over de wijziging van de Algemene Subsidieverordening.

Kaderbrief 2021 IPO

De Kaderbrief is het startdocument voor de begroting van het IPO en BIJ12. Het benoemt het totale scala aan prioriteiten voor het volgende jaar, geeft inzicht in de uitgangspunten en het indicatieve financiële volume van de organisatie voor komend jaar en is richtinggevend voor de nader uit te werken beleidsintensiveringen en extensiveringen.

Op 30 juni staat de kaderbrief geagendeerd voor de Algemene Vergadering (AV) van het IPO. Tijdens de bespreking van de begroting van het IPO in de commissie BMM op 2 december 2019, gaven meerdere woordvoerders aan meer inbreng te willen leveren in de begroting van het IPO.
Namens Provinciale Staten Zuid-Holland zijn mevrouw Kasbergen en mevrouw Van Sandick-Sopers lid van het AV.

De commissie kan aandachtspunten mee geven t.b.v. de Algemene Vergadering (AV) van 30 juni.

 

Uitgelicht

Zoeken