Luchtvaartnota, voorjaarsnota en kadernota, hefbrug Boskoop en Duinpolderweg in commissie Bereikbaarheid en Energie

Liesbeth Buzugbe

Op 10 juni spreekt de commissie Bereikbaarheid en energie over de luchtvaartnota, de voorjaars- en kadernota, het onderzoek naar de hefbrug Boskoop en de Duinpolderweg. De voorzitter open de vergadering om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen op De vergadering is te volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming.

Luchtvaartnota
Het Rijk heeft een luchtvaartnota opgesteld met doelen en een aanpak van de luchtvaart voor de komende jaren. De provincie kan een zienswijze op deze nota indienen. De commissie bespreekt de nota om de Gedeputeerde input te geven voor deze zienswijze. 

Voorjaarsnota en kadernota
De voorjaarsnota is een bijstelling van de begroting 2020 op basis van (recente) ontwikkelingen en de jaarstukken 2019. Het gaat dus om de stand van zaken van het huidige jaar. De kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt opgesteld. De kadernota kijkt altijd vier jaar vooruit. Aanvullend hierop wordt inzicht gegeven in de lange termijn ontwikkeling van de financiële positie (tot en met 2035).

Naast de voorjaarsnota en kadernota bespreekt de commissie ook het Kaderbesluit bereikbaarheid 2021, de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen en de Nota Budgetbehoefte Zuid-Hollandse Infrastructuur. In het Kaderbesluit bereikbaarheid 2021 worden? voorstellen gedaan om financiële middelen beschikbaar te
stellen aan onderwerpen en projecten. In dit Kaderbesluit gaan de belangrijkste voorstellen
over de Algeracorridor, Central Innovation District en Binckhorst, N211 Wippolderlaan, energietransitie
infrastructuur, beheer en onderhoud en verbeteringen aan provinciale wegen en diverse fietsprojecten.
In totaal wordt voorgesteld om € 46 miljoen aan investeringen beschikbaar te stellen en € 4,7 miljoen vanuit
de (exploitatie)reserves.

Onderzoek naar de hefbrug Boskoop
Op 10 oktober 2019 is de hefbrug Boskoop voor een periode van 6 weken afgesloten geweest voor alle verkeer nadat bleek dat door het uitblijven van versterking van de heftorens de constructieve veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De Eenheid Audit en Advies (EAA) is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de voorgeschiedenis van de in 2019 geconstateerde gebreken. Het onderzoek is recentelijk afgerond. De commissie bespreekt het feitenrelaas en de aanbevelingen.

Duinpolderweg
Op 25 mei 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, besloten niet langer verder te gaan met het project Duinpolderweg van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het project had de bereikbaarheid in het grensgebied met Noord-Holland moeten verbeteren. De commissie bespreekt de stand van zaken in dit dossier.

Uitgelicht

Zoeken