Provinciale Staten vergaderden in de Ridderzaal over de voorjaarsnota en de kadernota

Liesbeth Buzugbe

Na een aantal maanden digitaal te hebben vergaderd, kwamen Provinciale Staten op woensdag 1 juli jl. weer fysiek bijeen. De vergadering vond plaats op een heel bijzondere locatie: de Ridderzaal op het Binnenhof. Op het provinciehuis kunnen de Staten met inachtneming van de coronamaatregelen niet voltallig bijeen zijn. In de Ridderzaal kan dat wel. Met een beroep op historische rechten en vooral de bereidwillige medewerking van de Eerste Kamer - de huidige vaste gebruiker van de zaal - kon worden vergaderd in deze speciale entourage. Belangrijkste onderwerpen op de agenda: de Voorjaarsnota 2020 en de kadernota 2021-2024.

 

Ridderzaal

 

De Voorjaarsnota 2020 en de Kadernota 2021-2024
Met de Voorjaarsnota wordt  de lopende Begroting bijgesteld op basis van (recente) ontwikkelingen en de Jaarstukken over het voorafgaande jaar. De Kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de Begroting de komende jaren  wordt opgesteld. Met de Kadernota wordt vier jaar vooruitgeblikt. Aanvullend hierop wordt  inzicht gegeven in de lange termijn ontwikkeling van de financiële positie.
Tijdens het debat over de Voorjaarsnota en Kadernota klonk er bij veel fracties bezorgdheid over de toekomstige financiële positie van de provincie. Meerdere fracties vroegen speciale aandacht voor de situatie van de Zuid-Hollandse gemeenten. Provinciale Staten toonden zich tevreden over de brief die namens het college is gestuurd aan het Rijk over de zorgelijke financiële situatie van de gemeenten, die versterkt is door Corona.

Daarnaast was er veel aandacht voor de Zuid-Hollandse cultuursector. Het CDA diende een motie in waarin 3 miljoen werd gevraagd voor acute (corona)steun voor culturele instellingen. De motie werd met grote meerderheid aangenomen. Alleen FvD steunde de motie niet. D66 pleitte zelf een motie voor een “Actieplan cultuur Zuid-Holland”. In deze motie werd opgeroepen om samen met gemeenten en vertegenwoordigers van de gehele culturele sector in Zuid-Holland tot een Actieplan Cultuur Zuid-Holland te komen. Deze motie werd niet aangenomen.
De PvdD diende een drietal moties in. Een motie waarmee het college werd opgeroepen te verkennen welke financiële mogelijkheden de provincie heeft voor het bestendigen van het ‘Actieplan boerenlandvogels 2019-2027, werd aangenomen. Twee andere moties, gericht op steun voor wildopvangcentra in financiële nood  en ‘duurzame en groene maatregelen om slimmer uit de coronacrisis te komen’, werden aan het einde van de beraadslagingen door de PvdD aangehouden.

Provinciale Staten vroegen Gedeputeerde Staten om de economische gevolgen van de coronacrisis te monitoren,aar ook om te kijken wat na de Coronacrisis beter kan dan het was. D66 zag in dit verband nu extra aanleiding voor een amendement  gericht op meer snelfietspaden voor woon- werkverkeer, omdat er in deze tijd minder gebruik gemaakt wordt van het OV en om het toenemende gebruik van de (elektrische) fiets te stimuleren. Het amendement, waarmee werd beoogd € 9,2 mln.  te reserveren voor de realisatie van snelfietsroutes,  werd alleen gesteund door PVV, 50PLUS en Denk en kon zodoende niet op voldoende steun rekenen.

Moties vreemd aan de orde
Na het debat over voorjaars- en kadernota werden enkele moties vreemd aan de orde behandeld. Een motie van de PVV waarin de bekladding van het standbeeld van Pim Fortuyn in Rotterdam werd bestempeld als “onacceptabel en onaanvaardbaar” kreeg onvoldoende steun. Er was veel sympathie voor de motie maar een meerderheid vond dat de motie een bredere strekking had moeten hebben.

Twee andere moties riepen op tot maatregelen tegen biomassacentrales. In een motie van de PVV werd bepleit ”zo snel mogelijk te stoppen met biomassa als energiebron”. Een motie van FvD stelde dat een “moratorium biomassacentrales” moet worden ingesteld. De PVV hield de motie uiteindelijk aan, de motie van FvD werd verworpen. Afgesproken werd op korte termijn verder te spreken over dit onderwerp.

Mondelinge vragen
FvD stelde mondelinge vragen over een voorgenomen windpark aan de Oude Maas in de Hoeksche Waard. De fractie toonde zich kritisch over het plan om vijf grote windturbines te plaatsen in een natuurgebied ten koste van ruim 1.000 bomen. In reactie schetste de gedeputeerde de voorgeschiedenis. Hij betoogde dat naar het oordeel van het college een zorgvuldig proces in samenspraak met gemeenten en inwoners is doorlopen en gaf aan dat het college gemaakte afspraken niet stop zal zetten.

Nieuw Statenlid en nieuwe fractievertegenwoordiger
Bij aanvang van de vergadering werden een nieuw statenlid en een nieuwe fractievertegenwoordiger geïnstalleerd. Mevrouw T.F. Dulfer werd tot de Staten toegelaten als nieuw lid van de fractie van de PVV. Zij volgt de heer Privé op. De heer Privé was negen jaar Statenlid, tot 2019 voor de PVV, daarna als afgescheiden Statenlid onder de naam Groep Privé. De heer J.K. Matze werd beëdigd als fractievertegenwoordiger voor de fractie van CU/SGP.

installatie

 

Uitgelicht

Zoeken