Provinciale Staten vergaderen op 1 juli in de Ridderzaal

Liesbeth Buzugbe

Provinciale Staten vergaderen op 1 juli over onder meer de Voorjaarsnota, Kadernota en het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021.
In verband met de coronamaatregelen vindt deze Statenvergadering niet op het provinciehuis plaats maar in de Ridderzaal (de tijdelijke vergaderzaal van de Eerste Kamer) Binnenhof 11 in Den Haag.
De voorzitter, Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 13.00 uur.

De vergadering kan worden gevolgd via de webcast op https://staten.zuid-holland.nl/ onder uitzending Ridderzaal

Voorjaarsnota 2020, Kadernota 2021 en het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021

De Voorjaarsnota is een 'herijking' van de Begroting 2020 op basis van (recente) ontwikkelingen en de Jaarstukken 2019. Jaarlijks stellen PS de Voorjaarsnota voor het zomerreces vast.  De Kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de Begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt opgesteld.

Het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021 wordt jaarlijks opgesteld om dekkingsvoorstellen en strategische keuzes voor de meerjarige inzet van financiële middelen voor bereikbaarheid te bundelen en in samenhang voor te leggen aan Provinciale Staten. Het Kaderbesluit bevat naast voorstellen voor infrastructuur ook voorstellen voor bredere mobiliteitsthema´s zoals openbaar vervoer, truckparking en elektrificatie laadinfrastructuur Goederenvervoer over water.

Uitgelicht

Zoeken