De commissie Ruimte en Leefomgeving sprak over het woondossier

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 8 maart over o.a. het woondossier Zuid-Holland. De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

Woondossier Zuid-Holland

De commissie ontving 3 insprekers uit de Rotterdamse regio. De heer Pastors,directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, en wethouder Versluijs van de gemeente Vlaardingen en voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam zagen beiden het belang van een scherper sturende provincie  in. Het voorstel van de fracties van PvdA, SP en GroenLinks om een voorbereidingsbesluit door Provinciale Staten voor alle gemeenten in de regio te nemen,  is naar .hun idee een te zwaar middel en zou de lopende processen  en ontwikkelingen verstoren.
De derde inspreker, de heer Verhaegen, inwoner van Rotterdam, gaf juist aan hoe belangrijk het is dat er niet gekort wordt op goedkope woningen en is tegenstander van de woonvisie zoals die er nu in Rotterdam is

De commissie maakt zich in brede zin zorgen over de onbalans tussen vraag en aanbod van woningen in de provincie Zuid-Holland. Met name in de Rotterdamse regio waar onlangs een eigen woonvisie is vastgesteld. In deze visie is voorzien in grootschalige sloop van sociale (huur)woningen, waardoor op termijn de voorraad sociale huurwoningen met 20.000 zal afnemen.
De fracties van PvdA, SP en GroenLinks dienden een voorstel in voor het nemen van een voorbereidingsbesluit door Provinciale Staten voor alle gemeenten in de regio. Voorgesteld wordt om in dit geval een voorbereidingsbesluit te nemen met daarbij een tijdelijk sloopverbod. Dit voorbereidingsbesluit kon niet op veel steun rekenen in de commissie. Wel ervaren de andere fracties grotendeels dezelfde zorgen. Een voorbereidingsbesluit leek volgens velen een ’paardenmiddel’ te zijn. De initiatiefnemers gaven aan dat het ook niet zo zeer om het middel ging maar om het doel. Duidelijke afspraken met elkaar maken zodat een ieder in Zuid-Holland goed kan wonen.

Gedeputeerde Bom-Lemstra zegde toe voor de commissievergadering van 5 april 2017 een tijdschema te sturen waarin vermeld staat wanneer de commissie meer informatie ontvangt over de inzet van GS ten aanzien van monitoring, over het instrumentarium en over de bespreking van de ingekomen actualiseringen van de regionale woonvisies. Daarnaast zegde zij toe voordat de regio’s de actualiseringen van de woonvisies inleveren, GS in kaart brengen wat er vanuit de provincie mogelijk is aan instrumentarium. Dit o.a. ten aanzien van monitoring op de uitvoering van bindende, regionale afspraken. De initiatiefnemers gaven aan vooralsnog het voorbereidingsbesluit aan te houden in afwachting van de aanvullende gegevens.
 

Uitgelicht

Zoeken