Geluid, openbaar vervoer en de Steekterbrug in de commissie Verkeer en milieu

Fleur de Groot

De commissie vergaderde woensdag 8 maart over het Uitvoeringsplan-Actieplan geluid en het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar stiltegebiedenbeleid, suggesties openbaar vervoer in Zuid-Holland en het uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug Alphen aan den Rijn. De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

Uitvoeringsplan Actieplan Geluid 2013-2018 en Stiltegebiedenbeleid provincie Zuid-Holland
De commissie Verkeer en Milieu  sprak over verdere uitvoering van het Actieplan Geluid 2013-2018.
De commissie vindt het goed om het nog beschikbare budget van € 2,5 miljoen te besteden aan diffractoren (een techniek waarmee weggeluid wordt afgebogen) op knelpunten op de N217a, stil asfalt voor de N207c en een reservering voor aan klachten gerelateerde knelpunten. Vragen die er nog waren gingen over het meten van soorten geluid en geluidsnormen.
De  suggesties van de Randstedelijke Rekenkamer voor vooral het behouden en benutten van stiltegebiedenkonden rekenen op draagvlak in de commissie. Vragen uit de commissie gingen met name over de mogelijkheden geluid te meten of te berekenen en het handhaven van de regels.

Suggesties openbaar vervoer in Zuid-Holland in brief voor informateurs
GroenLinks en D66 hadden in de vorige commissievergadering geopperd de onderhandelaars voor een nieuw regeerakkoord te voorzien van suggesties en aandachtspunten van Provinciale Staten met betrekking tot het openbaar vervoer in Zuid-Holland in de komende jaren. Het "Toekomstbeeld OV 2040,"  bood hiervoor aanknopingspunten.
De commissie besprak de concept brief voor de informateurs  die door de initiatiefnemers was opgesteld. De commissieleden waren grotendeels enthousiast. Punten die nog extra benoemd werden in de commissie waren veiligheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en vervoer van deur tot deur. Daarnaast was er nog discussie over de Vervoersautoriteit en de democratische legitimiteit van  de MRDH ( Metropoolregio Rotterdam Den Haag). Provinciale Staten stellen op 29 maart 2017 deze  brief vast, waarna de suggesties en aandachtspunten van de Staten met betrekking tot het openbaar vervoer in Zuid-Holland bij de kabinetsformatie kunnen worden betrokken.

Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug Alphen aan den Rijn
In de commissie kwamen een tweetal insprekers over de Steekterbrug. De insprekers hadden moeite met de nu gekozen variant waarbij inpassing problemen oplevert voor een veehouderijbedrijf. Zij vroegen de commissie aandacht te hebben voor een andere variant die ook wel de “win-win variant” genoemd wordt. Bij deze variant  wordt de stal van het veehoudersbedrijf naar de andere kant van het erf verplaatst,waardoor ook ruimte ontstaat voor een eventueel fietspad en betere inpassing van de nieuwe infrastructuur.  De commissie vroeg naar aanleiding van de insprekers gedeputeerde Vermeulen om een overzicht waarin de verschillende varianten zijn doorgerekend, zodat Provinciale Staten op 29 maart op basis van die gegevens een besluit kunnen nemen.
 

Uitgelicht

Zoeken