Duinpolderweg op de agenda van de Commissie Verkeer en Milieu

Fleur de Groot

Commissie Verkeer en Milieu start woensdag om 10.00 uur. Op de agenda staan project Duinpolderweg, de Jaarstukken, Uitwerking amendement 578 verlaging OV-tarieven en GS-brief tarievenkader OV en het Achtste voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Project Duinpolderweg

In april is de commissie Verkeer en Milieu op werkbezoek geweest. Het bezoek richtte zich met name op  de plaats van oversteek van de ringvaart en het doortrekken van de N208 naar de N206 (de ruimtelijke reservering). Betrokkenen  konden na afloop met de commissieleden in gesprek over de plannen die er nu zijn voor de Duinpolderweg.
Voor de komende vergadering bespreekt de commissie  de Milieueffectrapportage (MER) en het voorlopig voorkeursalternatief project Duinpolderweg. De commissie kan de  ingediende zienswijzen en de informatie van het werkbezoek op 20 april 2018 bij de bespreking betrekken.
De commissieleden worden gevraagd een uitspraak te doen over de planning  en of er behoefte is aan de organisatie van een hoorzitting voorafgaand aan de bespreking in de commissie en de besluitvorming in Provinciale Staten.

Jaarstukken 2017 en voortgangsrapportage infrastructuur projecten 2017

In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over het wel of niet bereiken van maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van middelen. De jaarstukken bestaan uit een bestuurlijke inleiding en het financiële beeld, de programmaverantwoordingen, de verplichte paragrafen, de jaarrekening (programmarekening en balans) en een aantal bijlagen. De productenrealisatie ontvangt de commissie ter informatie. De commissie formuleert een advies n ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 30 mei 2018 ten aanzien van onderdelen van Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon, Programma 2 Bereikbaar en Verbonden  en Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend.

Uitwerking amendement 578 verlaging OV-tarieven en GS-brief tarievenkader OV

In de begrotingsbehandeling van november 2017 werd het amendement 578 aangenomen. Op grond van dit amendement is zowel in 2018 als in 2019 € 3,5 miljoen gereserveerd voor verlaging van de OV-tarieven naar minimaal het prijspeil van 2015. GS consulteren alle vervoerders over de kosten van een verlaging van het kilometertarief en de termijn van invoering. Ook vragen GS de vervoerders om met ideeën te komen over hoe eventueel resterende middelen zinvol kunnen worden besteed gerelateerd aan tarieven of OV-producten, in het belang en met zichtbaar resultaat voor de reizigers.
In de GS-brief Ervaringen Tarievenkader OV 2014 wordt ingegaan op de belangrijkste uitgangspunten uit het tarievenkader 2014, de ervaringen met het tarievenkader 2014, de verschillende initiatieven van PS m.b.t. kilometertarieven (moties 723 en 729 en amendement 578) en landelijke invloed op OV-tarieven.
De commissieleden spreken over de aanpak van amendement 578 en de OV-tarieven.

Achtste voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland

In de Achtste Voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en over de voortzetting van het provinciaal luchtbeleid. Deze rapportage bevat gegevens over 2016 en geeft aan in hoeverre de doelstelling van het NSL in 2016 is gehaald. Ook wordt inzicht verschaft in de verhouding van de wettelijke normen versus de WHO-normen voor luchtkwaliteit.

Uitgelicht

Zoeken