Jaarstukken 2017 en Wijzigingen 2018 VRM op de agenda van Ruimte en Leefomgeving

Fleur de Groot

Commissie Ruimte en Leefomgeving start woensdag om 19.00 uur. Op de agenda staan de Jaarstukken en de Wijziging 2018 VRM. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Jaarstukken 2017
In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over het wel of niet bereiken van maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van middelen. Doel van de bespreking in de commissie is een advies uitbrengen ten behoeve van de besluitvorming in PS op 30 mei 2018.

Wijziging 2018 VRM
De Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte gaat over enkele urgente wijzigingen die niet kunnen wachten op de vaststelling van de toekomstige Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De belangrijkste wijzigingengaan over de ladder voor duurzame verstedelijking, detailhandel, instrumentarium wonen en de behoefteramingen bedrijventerreinen.
Er zijn meer dan 80 zienswijzen ingediend op het ontwerp, door overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van Beantwoording. De beantwoording leidt op enkele tientallen punten tot in het algemeen kleine aanpassingen in teksten, regels en kaartaanduidingen. In de hoorzitting van 18 april konden belanghebbenden hun zienswijzen toe lichten. Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen voor de besluitvorming in PS op 30 mei 2018.

 

Uitgelicht

Zoeken