Veel insprekers voor de Duinpolderweg bij de Commissie Verkeer en Milieu

Fleur de Groot

Commissie Verkeer en Milieu begon woensdag om 10.00 uur met de Duinpolderweg. Op de agenda verder de Jaarstukken, Uitwerking amendement 578 verlaging OV-tarieven en GS-brief tarievenkader OV en het Achtste voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland. De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20180516_2

Project Duinpolderweg

In totaal kwamen er 10 insprekers voornamelijk  omwonenden en natuur- en milieuorganisaties. Zij vonden  dat de Duinpolderweg geen verkeersprobleem oplost, maar deze juist veroorzaakt. Zij zijn van mening dat door de nieuwe weg de verkeersdruk in de regio juist toeneemt. Mocht de weg er uiteindelijk toch komen, dan liever niet door hun achtertuin, bedrijventerrein of polder.
De discussie richtte zich in deze vergadering vooral op de drie mogelijke locaties voor de aanleg van de Duinpolderweg: de midden-variant ter hoogte van de Oosteinderlaan, de zuid-variant door de Vosse- en Weerlanerpolder en het doortrekken van de bestaande Weerlaan.
De commissie is het in meerderheid wel eens dat er iets aan de infrastructuur in het gebied moet gebeuren. Over een mogelijke variant voor de Duinpolderweg zijn de fracties nog erg verdeeld. De SP, PvdA, SGPen ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50PLUS  zien wel wat in de verlengde Weerlaan. Deze variant is bedacht door Platform NOG, een samenwerkingsverband van betrokken bewoners- en belangenorganisaties. Gedeputeerde Vermeulen zelf is hier geen voorstander van, omdat dit slechts een oplossing zou zijn voor de korte termijn.
De VVD, CDA en D66 neigen naar de  middenvariant. De PVV is tegen de aanleg van de weg. Om tot een afgewogen keuze te komen wil de commissie nog een hoorzitting organiseren.

Jaarstukken 2017

In de jaarstukken legt het college van GS verantwoording af over het wel of niet bereiken van maatschappelijke doelen, de inzet van afgesproken prestaties en het resultaat daarvan en de inzet van middelen.
De commissie was kritisch op het feit dat de jaarstukken 2017 een onderbesteding laat zien. Het college heeft weer minder geld uitgegeven dan begroot. Aandacht werd gevraagd voor verkeersveiligheid en dan vooral op de fietspaden, het meer investeren en beter betaalbaar houden van het openbaar vervoer, waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor het openbaar vervoer in de Dordtse regio. De fracties roepen GS op te blijven inzetten op een gezonder leefmilieu. Hierbij ging het vooral over de waterveiligheid en waterkwaliteit. De meeste fracties waren tevreden over de inzet bij vergunningverlening maar vroegen wel daar goed op te blijven letten. De Jaarstukken worden in Provinciale Staten op 30 mei vastgesteld

Verlaging OV-tarieven en tarievenkader OV

Het aangenomen amendement 578 maakt zowel in 2018 als in 2019 € 3,5 miljoen beschikbaar voor verlaging van de OV-tarieven naar minimaal het prijspeil van 2015. Gedeputeerde Staten hebben alle vervoerders  geconsulteerd over de kosten van een verlaging van het kilometertarief en de termijn van invoering. In de bespreking bleek dat de vervoerders niet erg enthousiast waren om met ideeën te komen over het verlagen van tarieven of OV-producten. Uit de gesprekken die ook de commissie eerder had met een aantal vervoerders bleek ook dat er meer interesse was in een kwaliteitsimpuls dan tarievenverlaging. De commissie vond dat teleurstellend maar was het verder in grote lijnen eens met de aanpak van het College.

Luchtkwaliteit in Zuid-Holland

In de Achtste Voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en over de voortzetting van het provinciaal luchtbeleid.
De commissie was tevreden over de voortgang en de behaalde resultaten. Wel hebben de meeste fracties de ambitie om de WHO normen te halen. Graag ziet de commissie in dit dossier het thema gezondheid voor de inwoner terugkomen en  vraagt de gedeputeerde vooral in te zetten op innovatie en goed te kijken naar nieuwe technologieën. Aandachtspunten zijn vooral de fijnstofproblematiek en de luchtvervuiling rond tunnelmonden.

Uitgelicht

Zoeken