Algemene commissie bespreekt jaarstukken, verlenging overeenkomst accountant en ontheffingsverzoek caravanstalling

Liesbeth Buzugbe

Op woensdag 23 mei vergaderde de algemene commissie over onderwerpen die niet konden wachten tot er een nieuw college van Gedeputeerde Staten is gevormd: de jaarrekening, de verlenging van de overeenkomst met de accountant en het ontheffingsverzoek voor caravanstalling in Zuidplas.

Jaarstukken
In de jaarstukken 2018 legt het college van GS verantwoording af over de maatschappelijke doelen die ze hebben bereikt, de prestaties die ze hebben behaald en de middelen die ze hierbij hebben ingezet.

Voorafgaand aan de bespreking door de commissie gaf de accountant een toelichting op het accountantsverslag. De accountant gaf als aandachtpunten onder meer mee het versnellen van uitvoering van beleid, de reserves, verbetering van risicomanagement en het realistischer plannen van ambities.

De commissie vroeg tijdens de bespreking van de jaarstukken aandacht voor het ontbreken van een aantal effectindicatoren en de forse toename in het aantal verkeersslachtoffers. Ook aan bod kwam het systeem van reserves wat Provinciale Staten beperkt in de mogelijkheid om de budgetten te bepalen. Meerdere fracties vroegen om een beter integraal beeld van de financiële situatie van de provincie.
De gedeputeerden zegden toe om een Statenbreed gesprek te faciliteren over de integrale financiële huishouding van de provincie en ter voorbereiding hiervoor een notitie op te stellen. Ook zegden ze onder meer toe een vergelijking te maken van de realisatie met de ontwerpbegroting en de najaarsnota om de versnelling in de uitvoering van het beleid beter te kunnen beoordelen.


Evaluatie accountant
Na de bespreking van de jaarstukken volgde de discussie over het al dan niet verlengen van de overeenkomst met de accountant. In 2016 hebben Provinciale Staten Deloitte aangewezen als accountant van de provincie Zuid-Holland. De overeenkomst was aangegaan voor een periode van twee jaar met een optie om deze tweemaal één jaar te verlengen.  In 2018 is de overeenkomst voor de eerste maal met een jaar verlengd. De aanwezige fracties wilden allen de overeenkomst weer met een jaar verlengen.

De verlening wordt als hamerstuk geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 27 mei.


Ontheffingsverzoek van de gemeente Zuidplas voor tijdelijke vergunning toestaan caravanstalling in kassen
In 2016 heeft de gemeente Zuidplas de provincie Zuid-Holland verzocht om een ontheffing van de omgevingsverordening zodat de gemeente een caravanstalling in een kassencomplex toe zou kunnen staan. In eerste instantie heeft de provincie dit verzoek afgewezen omdat het in strijd is met het ruimtelijk beleid van Zuid-Holland. Nadat de Raad van State dit besluit van de provincie had vernietigd, heeft de eigenaar opnieuw een vergunning aangevraagd. Inmiddels zit de bestemming van het gebied waar de kas staat in een transitiefase. Om deze reden en omdat het nu gaat om een vergunning voor 5 jaar, is de Gedeputeerde voornemens de ontheffing af te geven.

Op verzoek van GroenLinks en de SP werd dit onderwerp geagendeerd voor de commissievergadering. Beide partijen voerden aan dat het geen consequent beleid zou zijn om de stalling toe te staan en verwezen naar verrommeling van het landschap als resultaat hiervan. Een meerderheid in de commissie steunde de Gedeputeerde echter in haar voorgenomen besluit.

Uitgelicht

Zoeken