Debat over afgetreden gedeputeerde en jaarstukken

Liesbeth Buzugbe

Op maandag 27 mei 2019 vergaderden Provinciale Staten naar aanleiding van het aftreden van gedeputeerde Weber en over de jaarstukken 2018.

Aftreden gedeputeerde Weber 

Gedeputeerde Han Weber heeft op 9 mei  zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, commissaris van de Koning Jaap Smit. Weber had geconstateerd dat de ambtelijke organisatie informatie over het warmteproject niet met hem had gedeeld, waardoor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van deze informatie verstoken zijn gebleven.

Een ruime meerderheid in de Staten sprak van een persoonlijk drama voor de gedeputeerde. Zij respecteerden het besluit van Han Weber en dankten hem voor zijn inzet en de goede samenwerking. Wel vonden meerdere fracties het spijtig dat ze de gedeputeerde niet meer zelf konden spreken over de situatie die tot zijn aftreden heeft geleid. De  Staten wilden weten hoe het college kan voorkomen dat in de toekomst weer belangrijke informatie wordt onthouden aan Gedeputeerde- en Provinciale Staten. Gedeputeerde Baljeu, sinds het vertrek van Weber eerste portefeuillehouder op het warmte dossier, zegde toe dat de resultaten van  een onderzoek naar de gang van zaken door de provinciesecretaris met Provinciale Staten zullen worden gedeeld.

Tijdens het debat bleek opnieuw  een onbehagen bij de Staten  in verband met de geheimhouding van grote delen van dit dossier. Gedeputeerde Baljeu zegde in reactie toe om geheime informatie in de toekomst te voorzien van een openbare context. Op verzoek van GroenLinks beloofde de gedeputeerde Provinciale Staten vooraf te betrekken bij toekomstige majeure beslissingen. De PvdA verzocht Gedeputeerde Staten per motie om na te gaan of er zaken onder geheimhouding liggen die openbaar gemaakt kunnen worden en hierover voor 2 oktober 2019 aan Provinciale Staten te rapporteren. Een motie van FvD was vergelijkbaar, maar scherper in de gestelde termijn: FvD wilde dat het college Provinciale Staten uiterlijk 1 augustus hierover zou rapporteren. De motie van FvD haalde het niet, alleen FvD en de PVV stemden voor. Die van de PvdA kon wel op voldoende steun rekenen, alle fracties met uitzondering van de FvD stemden voor deze motie.

 

Jaarstukken 2018

Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten integraal verantwoording af over zowel de behaalde doelstellingen en prestaties als over de financiën. De jaarstukken werden unaniem aangenomen.

Wel waren er nog verschillende opmerkingen vanuit Provinciale Staten. Zo vonden veel fracties dat er te veel potjes met te hoge zogenaamde ‘beklemde’ reserves zijn. Dit beperkt de ruimte voor Provinciale Staten om zelf over de budgetten te bepalen. Ook het achterblijven van uitvoering ten opzichte van de gestelde doelen was een terugkerende klacht, net als de hoge externe inhuur. Ook drongen de Staten aan op verbeteringen in de risicoanalyses.

Gedeputeerde Baljeu zegde toe om in de aanloop naar de begroting 2020 met Provinciale Staten in gesprek te gaan over onder meer planningsoptimisme, schuldquotes, reserves, kapitaallasten, het budgetrecht van PS in relatie tot de gesloten financiële systemen voor infrastructuur en groen. In de periodieke rapportages zal ze de  ontwikkelingen in externe inhuur beter volgbaar maken voor de Staten.

De SP diende een motie in om in correspondentie van de provincie de gebruikelijke aanhef te wijzigen. De vaste aanhef ‘Geachte heer, mevrouw’ zou moeten worden vervangen door bijvoorbeeld ‘Beste inwoner’ of ‘L.S’. De motie werd aangenomen. De fracties van FvD, PVV en ChristenUnie&SGP stemden tegen. Het college zegde toe met een voorstel voor een nieuwe aanhef komen.

U kunt de vergadering nakijken via de webcast.

 

Uitgelicht

Zoeken