Commissie Duurzame Ontwikkeling besprak Intensieve veehouderij en wijziging Subsidieregeling Groen

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling sprak op 6 december onder meer over intensieve veehouderij en de wijziging van Subsidieregeling Groen. Bekijk de vergadering via de webcast bovenaan de pagina.

Actualisering 2016 VRM - vaststelling onderdeel intensieve veehouderij

De commissie sprak over  bestaande intensieve veehouderijen om die dezelfde uitbreidingsruimte te geven als de andere agrarische bedrijven (bouwperceel van 2 hectare).
GroenLinks en Partij van de Dieren zijn tegen de uitbreidingsruimte voor intensieve veehouderijen. Zij vroegen juist om een krimp van de veestapel en vroegen aandacht voor de gezondheid van mens en dier en maatschappelijk draagvlak. GroenLinks maakte zich daarnaast ook zorgen dat dit voorstel niet juridisch afdwingbaar is. SP was ook geen voorstander van uitbreiding van intensieve veeteelt. Toch was deze fractie er van overtuigd dat als je de sector wil verbeteren je het ’met’ de boeren moet doen. Uit het aangeboden manifest blijkt volgens hen dat de boeren graag willen verduurzamen de provincie kan in deze een uitgestoken hand bieden. Wel wil de SP dat het gemonitord gaat worden. Bij de wens om te monitoren sloten ook het CDA, PvdA, SGP&Christen-Unie en D66 zich aan. Gedeputeerde Weber zegde dat dan ook toe.

Verder wilde de commissie vooral dat er goed oog wordt gehouden voor het verduurzamen en diervriendelijker maken van de intensieve veeteelt. Ook vonden een aantal fracties dat in het stuk vooral was ingegaan op het ruimtelijke spoor en de commissie zou graag meer zien dat er ook oog is voor het milieu en gezondheidsspoor. In de Statenvergadering van 20 december spreken de Staten hier verder over.


Wijzigiging Subsidieregeling Groen

De Statencommissie besprak de eerder ontvangen brief van Gedeputeerde Staten waarin zij Provinciale Staten aangeven dat zij de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 hebben gewijzigd om een ecologische verbinding in het gebied tussen de Horsten en de Duinen en een ecologische verbinding in het zuiden van Midden-Delfland met voorrang te kunnen realiseren. Gedeputeerde Staten heeft voor deze verbindingen in de subsidieregeling een nieuwe categorie ecologische verbindingen toegevoegd die zij voor 100% financieren. Bovendien wordt er een hoger bedrag aan subsidie uitgekeerd dan het maximum van € 1.000.000,-

Hoewel het hier om een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten gaat, hadden de commissieleden toch nog een aantal vragen aan de Gedeputeerde. Het ging hierbij vooral om aan aantal technische zaken, voor het doel van de extra uitgaven was wel veel sympathie. Uitzondering hierop was de PVV waar geen draagvlak was voor de uitgaven.
 
Zo wilde gaf de GSP&ChristenUnie aan dat er twee kaarten van ecologische verbindingen bestaan, de kaart in de door Provinciale Staten vastgestelde Verordening Ruimte en de kaar bij de herziene nota Ecologische Verbindingen die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. Dit brengt het risico met zich mee dat zaken  door elkaar gaan lopen. De VVD stelde dat  niet duidelijk is wie bepaald welke subsidieaanvraag in welke categorie komt. De PvdA die dit als een bevoegdheid van Provinciale Staten zag, deelde mee om op grond van de Provinciewet, haar wensen en bedenkingen meegeven bij het besluit over het addendum gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard. GroenLinks was blij dat Gedeputeerde Staten tot inzicht waren gekomen dat de subsidieregeling en de co financiering gewijzigd moeten worden. De PvdD vond het besluit een eerste stap in de goede richting.

De Gedeputeerde zegde toe dat met een nader voorstel te komen voor de wijziging van de Verordening Ruimte voor het maken van een specifieke ecologische verbindingen kaart. Op verzoek van de SP zegde de Gedeputeerde ook toe om te komen tot  nadere volgorde waarin de verschillende ecologische verbindingen gefinancierd worden

Uitgelicht

Zoeken