Commissie Verkeer en Milieu sprak over Ontwerp nota VTH 2018-2021, de avondboot in Drechtsteden en de Steekterbrug

Fleur de Groot

Commissie Verkeer en Milieu sprak woensdag in de commissievergadering over de Ontwerp nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021, de eindevaluatie proef Avondboot Drechtsteden en de Steekterbrug
De vergadering is terug te zien op de webcast. https://zuid-holland.notubiz.nl/

Ontwerp nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021

De ontwerpnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2018-2021 gaat over de provinciale visie, koers en sturing en de uitvoeringskaders voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de komende vier jaar.
De heer Ouwehand , directeur Natuur en Milieufederatie sprak in om de commissie op het gevaar van opkomende stoffen te wijzen en aandacht te vragen voor waterveiligheid.
De commissie was over het algemeen positief over de grote stappen die de afgelopen jaren zijn gezet door de provincie op dit terrein.
Graag ziet de commissie dat informatie over vergunningverlening  en handhaving goed toegankelijk is voor alle inwoners. D66 vindt dat gedeputeerde Janssen extra aandacht moet besteden aan veiligheid. De fracties van GroenLinks en 50PLUS  maakten zich zorgen of het niet alleen om papieren werkelijkheid gaat. Gedeputeerde Janssen kon de fracties hierover geruststellen. Daarnaast vroegen een aantal fracties om iets te doen aan de ‘opkomende stoffen ’zoals genoemd door de inspreker van de Natuur- en Milieufederatie. SGP enChristenUnie wil dat  bij vergunningverlening ook gelet wordt op het gevaar van stapeling bij gevaarlijke stoffen.


Eindevaluatie proef Avondboot Drechtsteden

De proef hield een uitbreiding van de dienstregeling van de Waterbus in de Drechtsteden op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond in en liep van 1 december 2016 tot 1 juli 2017. De proef leverde niet het succes op waar op was gehoopt.
De commissie vond het jammer dat de proef niet geslaagd is. De meeste fracties zijn voorstander van vervoer over water en hadden graag uitbreiding daarvan gezien. Echter met deze resultaten zijn alle fracties het eens dat de proef in deze vorm geen vervolg dient te krijgen. Het CDA, 50PLUS en D66 vragen gedeputeerde Janssen wel om het vervoer over water te blijven stimuleren. PVV, SP, Partij voor de Dieren en D66 vroegen de gedeputeerde of rond evenementen er wel extra vervoer over water geregeld kan worden. Gedeputeerde Janssen gaf aan daar niets voor te voelen. Het is zijns inzien echt aan de Drechtsteden zelf om in overleg met de waterbus rond evenementen extra vervoer te organiseren. SGP en ChristenUnie en PvdA vragen de gedeputeerde om bij de komende concessie te kijken om vervoer over water daar expliciet in mee te nemen. 


Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug Alphen aan den Rijn

In maart sprak de commissie Verkeer en Milieu  over het Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug Alphen aan den Rijn. In die vergadering werd gedeputeerde Vermeulen gevraagd om eerst inzicht te geven in de mogelijkheden en gevolgen van het verplaatsen van de naast de brug gelegen stal van de familie De Jong. In de afgelopen maanden is met de familie een principe-overeenkomst bereikt over minnelijke verwerving van de stal.
De commissie was zeer tevreden over de oplossing die gedeputeerde Vermeulen in samenspraak met de familie de Jong en de gemeente had bereikt. Alleen GroenLinks vroeg de gedeputeerde om een verkeerskundige onderbouwing waarom de brug zo breed moet worden. Gedeputeerde Vermeulen zegde toe hier voor de Statenvergadering van 20 december informatie over te geven.

Uitgelicht

Zoeken