Intensieve veehouderij, natuurcompensatiemaatregelen en wijziging subsidieregeling Groen in commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling vergadert op 6 december. De commissieleden bespreken dan het ruimtelijk aspect van de intensieve veehouderij, de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer over afdwingbaarheid en navolgbaarheid van natuurcompensatiemaatregelen en de wijziging van de Subsidieregeling Groen. Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 13.00 uur. U kunt de commissie rechtstreeks en achteraf bekijken via de webcast.

Actualisering 2016 VRM - vaststelling onderdeel intensieve veehouderij
De commissie bespreekt het voorstel van Gedeputeerde Staten om bestaande intensieve veehouderijen dezelfde uitbreidingsruimte te geven als de andere agrarische bedrijven (bouwperceel van 2 hectare).Ook neventakkers krijgen deze uitbreidingsruimte met de mogelijkheid van doorgroei naar hoofdtak. Voor de geitenhouderij wordt er een pas op de plaats gemaakt totdat er meer duidelijk is over de gevolgen van het houden van geiten voor de volksgezondheid.

Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer Natuurlijk bevoegd - provincie Zuid-Holland
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe de provincie haar regierol invult op het gebied van natuurcompensatie en welke verbeteringen er binnen het natuurcompensatiebeleid mogelijk zijn. Ze  concludeert in haar rapport “Natuurlijk bevoegd” dat de provincie Zuid-Holland een beknopte rolopvatting kent wat betreft de regie bij natuurcompensatie. Zij staat meer op afstand bij  de totstandkoming en de uitvoering van de compensatieafspraken voor het Natuurnetwerk Nederland.
De commissie heeft op 14 juni 2017 dit rapport in een eerste termijn besproken. Op 6 december volgt de bespreking in tweede termijn.

Wijziging van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016
De commissie bespreekt de aanpassing van de subsidiering van ecologische verbindingen van 50% naar 100%.

De volledige agenda met bijbehorende stukken kunt u hier vinden.

Uitgelicht

Zoeken