MRDH, Erfgoedlijnen en Warmtebedrijf Holding op agenda commissie Bestuur en Middelen

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen vergadert op 6 december. Op de agenda staat de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Erfgoedlijnen en de oprichting van Warmtebedrijf Holding BV. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. U kunt de commissie rechtstreeks en achteraf bekijken via de webcast.

Evaluatie Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
In de gemeenschappelijke regeling MRDH is vastgelegd dat de samenwerking na twee jaar wordt geëvalueerd. De commissie bespreekt de tussenevaluatie met  prof. dr. de Vries (opsteller van het evaluatierapport), de heer Van Buren (voorzitter adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat) en de heer Schotel (vice voorzitter adviescommissie Vervoersautoriteit).

Erfgoedlijnen
Vanaf 2012 werkt de provincie Zuid-Holland aan de ontwikkeling van zeven erfgoedlijnen. Iedere twee jaar wordt de monitor erfgoedlijnen uitgevoerd om zo te kunnen beoordelen of de erfgoedlijnen goed op weg zijn en welke leerpunten er zijn voor de uitvoering. Mede aan de hand van de monitor bespreekt de commissie op 6 december de voortgang van de erfgoedlijnen. De commissie zal hierbij onder meer ingaan op herbestemming van cultureel erfgoed.

Oprichting Warmtebedrijf Holding BV
Nuon Warmte en het Warmtebedrijf Rotterdam hebben een akkoord over het leveren van overtollige warmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio. Om de uitbreiding naar de Leidse regio mogelijk te maken, stellen Gedeputeerde Staten voor om samen met de gemeente Rotterdam het huidige Warmtebedrijf Rotterdam om te vormen tot een regionaal warmtebedrijf met een holdingstructuur. Concreet gaat het om instemming met de overdracht van 5000 gewone aandelen in Warmtebedrijf Infra N.V. aan Warmtebedrijf Holding B.V. met een intrinsieke waarde van € 1.220.000,-, als inbreng in natura op nieuw uit te geven aandelen in WBR Holding B.V

De volledige agenda met bijbehorende stukken kunt u hier vinden.

Uitgelicht

Zoeken