MRDH, Erfgoedlijnen en Warmtebedrijf Holding besproken in de commissie Bestuur en Middelen

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen besprak op 6 december de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Erfgoedlijnen 2018 en de oprichting van Warmtebedrijf Holding BV. Bekijk de vergadering via de webcast bovenaan de pagina.

Evaluatie Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Onlangs heeft prof. Dr. De Vries in opdracht van de MRDH een tussenevaluatie van de samenwerking binnen de Metropoolregio opgeleverd. De commissie besprak het rapport met de heer de Vries en met de heer van Buren (voorzitter adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat) en de heer Schotel (vice voorzitter adviescommissie Vervoersautoriteit). De laatste twee spraken de commissie op persoonlijke titel van vanuit hun lokale ervaring toe.

De heer de Vries concludeerde dat MRDH progressie heeft gemaakt met haar strategie, maar dat er in de uitvoering nog veel vooruitgang geboekt kan worden. Gemeenten oordelen wisselend over de toegevoegde waarde van de MRDH. De democratische legitimatie van de MRDH blijft een aandachtspunt. De relatie met de provincie is een stuk beter dan in het verleden en de MRDH en de provincie zouden nog meer en intensiever met elkaar kunnen samenwerken.

De heer van Buren gaf aan de regio samenwerking nodig heeft voor economische groei, maar dat de samenwerking nog fragiel is en nog moet groeien. Ook zei hij dat er nog niet echt een slag is gemaakt naar een regionale agenda, maar dat gemeenten vooral naar hun eigen belang kijken. De heer Schotel beschreef hoe zijn raad met MRDH onderwerpen omgaat en gaf aan dat de democratische legitimatie van de MRDH binnen zijn raad geen discussie oplevert.
 
Met de gedeputeerde sprak de commissie over de samenwerking tussen de provincie en de MRDH. Uit de discussie bleek dat de Statenleden het nog op te leveren eindbeeld van de vervoersautoriteit zien als de testcase voor de samenwerking.

Naar aanleiding van de gedachtewisseling wenst de commissie het gesprek over de MRDH in het voorjaar voor te zetten door middel van een (informeel) gesprek met de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de MRDH, de heer Aboutaleb. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met een gesprek met (een delegatie van) raadsleden uit de 23 aan de MRDH deelnemende gemeenteraden. De gedachten gaan uit naar april/mei 2018.


Erfgoed

Vanaf 2012 werkt de provincie Zuid-Holland aan de ontwikkeling van zeven erfgoedlijnen. Iedere twee jaar wordt de monitor erfgoedlijnen uitgevoerd om zo te kunnen beoordelen of de erfgoedlijnen goed op weg zijn en welke leerpunten er zijn voor de uitvoering. Mede aan de hand van de monitor en het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2018 besprak de commissie op 6 december de voortgang van de erfgoedlijnen.
 
Verschillende fracties stelden vragen over de verkorting van de indieningstermijn voor subsidieaanvragen en wilden weten of er al nagedacht wordt over de periode na 2020 als het programma erfgoedtafels afloopt. De VVD vroeg aandacht voor herbestemming van cultureel erfgoed en de PvdA pleitte voor voldoende financiële ruimte voor pr en educatie.

De Gedeputeerde zegde toe de vraag van de SGP&ChristenUnie of 72% van de projecten 72% van het kapitaal vertegenwoordigen, schriftelijk te beantwoorden. Daarnaast zegde hij toe het thema erfgoed in te
brengen in het team dat zich bezighoudt met de implementatie van de Omgevingswet.

Oprichting Warmtebedrijf Holding BV
Nuon Warmte en het Warmtebedrijf Rotterdam hebben een akkoord over het leveren van overtollige warmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio. Om de uitbreiding naar de Leidse regio mogelijk te maken, stellen Gedeputeerde Staten voor om samen met de gemeente Rotterdam het huidige Warmtebedrijf Rotterdam om te vormen tot een regionaal warmtebedrijf met een holdingstructuur.

Hoewel er binnen de commissie een breed draagvlak bestaat voor het warmtenet, hadden meerdere partijen vraagtekens bij de snelheid waarmee het besluit tot de oprichting van het warmtebedrijf genomen moest worden. Ook waren sommige fracties kritisch over het ontbreken van een businessplan. De SGP&ChristenUnie stelde veel vragen over het oordeel van de accountant.

Al met al leidde dit er toe dat de commissie adviseerde het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de Statenvergadering van 20 december 2017. De leden krijgen tot uiterlijk 13 december 2017 de gelegenheid aanvullende vragen te stellen. Als de antwoorden daartoe aanleiding geven kan het onderwerp alsnog als bespreekstuk worden opgevoerd.

Uitgelicht

Zoeken