Veel belangstelling voor de commissie Ruimte en Leefomgeving

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 29 november over de Vaststelling partiële herziening VRM Windenergie en de Ontwerp Wijziging 2018 VRM. De vergadering is terug te zien op de webcast. https://zuid-holland.notubiz.nl/

Vaststelling partiële herziening VRM Windenergie

Op het ontwerp voor de partiële herziening VRM wijziging windenergie Rotterdamse regio zijn bijna 2000 zienswijzen ingediend. Het merendeel hiervan is afkomstig van omwonenden. In de hoorzittingen op 15 en 22 november lichtten belanghebbenden hun zienswijzen toe.
Gedeputeerde Staten stellen voor om 17 locaties aan te wijzen waar windturbines kunnen komen. De gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om met een voorstel te komen voor de locaties.
De commissie had na de hoorzittingen vooral veel vragen over de locaties in Hellevoetsluis over de N57 entree Zuid (F) en de Haringvlietdam (G). De meeste fracties vroegen om opheldering over hoe het bestuurlijk overleg met de gemeente was verlopen en vroegen de gedeputeerde op welke wijze gegarandeerd kon worden dat F niet tot ontwikkeling zou worden gebracht en hoeveel extra locatie G eventueel zou kunnen opvangen  De SGP&Christen-Unie gaf  aan mogelijk een amendement in te dienen om zo locatie F te kunnen schrappen. Gedeputeerde Bom-Lemstra zegde toe in gesprek te gaan met de gemeenten Hellevoetsluis en West-Voorne over de  mogelijkheden die er zijn met betrekking tot de windlocaties F en G en de commissie hiervoor voor de PS-vergadering van 20 december 2017 te informeren.

Verder waren er nog vragen over de locaties Vaanplein, Port van Charlois en Plaatweg. In de Statenvergadering van 20 december zal Provinciale Staten besluiten over de partiële herziening. 

Ontwerp Wijziging 2018 VRM

De onderwerpen die zijn opgenomen in de Ontwerp Wijziging 2018 VRM hebben betrekking op delen van het omgevingsbeleid die nu al leiden tot wijziging van onderdelen van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014.
Provinciale Staten hebben op 13 september 2017 de Startnotitie Partiële Wijziging 2018 Visie Ruimte en Mobiliteit, Programma Ruimte en Verordening Ruimte vastgesteld. De commissie vindt het Ontwerp Wijziging 2018 VRM voldoende rijp voor de terinzagelegging. Wel vroeg de commissie om een notitie met voor- en tegenargumenten voor het gebruik van oude glastuinbouwlocaties en een notitie in het kader van Ruimte voor maatwerk en de flexibiliteit voor gemeenten waarin wordt beschreven wat er op dit moment speelt. De commissie vroeg naar aanleiding van de inspraak van de heer Smits uit Sliedrecht hoe het zit met het dichten van lengtesloten in Sliedrecht en de ontwikkeling van het regiopark Merwedezone. De PvdA had verder nog vragen  over de uitbreiding van recreatiegebieden zoals bij golfbanen in uitloopgebieden (voorbeeld Broek en Simontjespolder). Gedeputeerde Bom-Lemstra zegde toe om dit bij de verdere uitwerking van het ontwerp VRM 2018 mee te nemen. Ook vroegen verschillende fracties de gedeputeerde om de passage over de huisvesting van arbeidsmigranten nader te specificeren.

 

Uitgelicht

Zoeken