Windenergie en ontwerp wijziging 2018 Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving vergadert woensdag 29 november van 19.00 tot 22.30 uur. Op de agenda staat de Vaststelling partiële herziening VRM Windenergie en de Ontwerp Wijziging 2018 VRM.

Vaststelling partiële herziening VRM Windenergie

Op het ontwerp voor de partiële herziening VRM wijziging windenergie Rotterdamse regio zijn bijna 2000 zienswijzen ingediend. Het merendeel hiervan is afkomstig van omwonenden. In de hoorzittingen op 15 en 22 november lichtten belanghebbenden hun zienswijzen toe.
Gedeputeerde Staten stellen voor om 17 locaties aan te wijzen waar windturbines kunnen komen. Op deze locaties kan 147MW aan opgesteld windvermogen worden geplaatst waarbij rekening is gehouden met een risicomarge hetgeen voldoende moet zijn om de gemaakte afspraken te realiseren uit het in 2012 gesloten Convenant Realisatie Windenergie stadsregio Rotterdam. De gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om met een voorstel te komen voor de locaties. De meeste gemeenten hebben hun voorstel voor locaties in hun individuele zienswijze opgenomen. Drie gemeenten hebben tijdens de zienswijzenprocedure nieuwe locaties aangedragen die zij hebben laten onderzoeken op milieueffecten. De gemeenten Albrandswaard en Barendrecht hebben geen voorstel ingediend omdat zij niet willen meewerken aan de komst van windmolens op hun grondgebied daarom hebben GS vier locaties aangewezen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de bestuurlijke wens van de andere gemeenten.
De commissie spreekt over de partiële herziening  ten behoeve van besluitvorming over de vaststelling ervan in de Statenvergadering van 20 december 2017.

Ontwerp Wijziging 2018 VRM

De provincie Zuid-Holland werkt aan een  opgavegericht omgevingsbeleid. In de “Aanpak Omgevingsbeleid” staat hoe het opgavegerichte omgevingsbeleid tot stand komt via een modulaire aanpak en in de plaats komt van het huidige – vaak nog sectorale - beleid. De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening zullen te zijner tijd de bestaande visies en verordeningen vervangen.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening is het wenselijk het nu nog geldende beleid actueel en toepasbaar te houden. De onderwerpen die zijn opgenomen in de Ontwerp Wijziging 2018 VRM hebben betrekking op delen van het omgevingsbeleid die nu al leiden tot wijziging van onderdelen van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014.
Provinciale Staten hebben op 13 september 2017 de Startnotitie Partiële Wijziging 2018 Visie Ruimte en Mobiliteit, Programma Ruimte en Verordening Ruimte vastgesteld. Nu ligt de Ontwerp Wijziging 2018 VRM voor, waarbij de commissie beoordeelt of het ontwerp voldoende rijp is voor de terinzagelegging.

Uitgelicht

Zoeken