Bestuur en Middelen besprak de begroting en de herindelingsregeling grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen vergaderde op 1 november onder meer over de begroting 2018 en de herindelingsregeling grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis.

Begroting 2018

De begroting is het moment voor Provinciale Staten om te discussiëren over de inhoudelijke en financiële vertaling van de keuzes die gemaakt zijn in o.a. het Hoofdlijnenakkoord. Voor de VVD gaf de begroting het beeld dat de provincie de komende jaren financieel redelijk comfortabel in haar jas zit. De begroting bevat goede beleidsvoornemens en thema’s, maar realisatiekracht is volgens de fractie wel een cruciaal aandachtspunt en zal alleen maar urgenter worden aldus de VVD. Ook D66 sprak van een financieel gezonde provincie en een goede evenwichtige begroting. De SGP&ChristenUnie was tevreden dat het inzicht in het financieel perspectief is verbeterd en CDA vond het positief dat de begroting een meerjarig perspectief biedt van strategische verkenningen van circulaire economie en verstedelijking.

De PVV benadrukte dat de provincie al jaren te veel geld oppot en ook de PvdA was kritisch. Het ruime banksaldo is niet goed voor een provincie met maatschappelijke noden waar je zo veel mogelijkheden hebt maar die onderpresteert, aldus de PvdA. Bij de kadernota zijn verschillende ideeën opgebracht door fracties zoals voor OV-tarieven en fietsparkeren, maar het college was tot teleurstelling van de fractie niet met voorstellen hiervoor gekomen. Volgens de PvdA zou dit de laatste beleidsrijke begroting van dit college moeten zijn. Om de kiezer te laten spreken en het nieuwe college de ruimte te geven stelde ze voor dat de volgende begroting beleidsarm moet zijn. Het CDA bracht daar tegen in dat dit een jaar stilstand zou veroorzaken.

GroenLinks betwijfelde of Provinciale Staten voldoende richting geven aan de begroting. Provinciale Staten zijn niet betrokken bij verschillende voorstellen van Gedeputeerde Staten, aldus de fractie. Ze vond het vreemd dat het college aangeeft op schema te zijn terwijl Provinciale Staten bij de jaarrekeningen steeds concludeerden dat het college achterloopt in het behalen van haar doelen. 50Plus miste de menselijke maat in de plannen en stelde dat de provincie zich te veel tot haar kerntaken beperkt.

Meerdere fracties vroegen aandacht voor cultureel erfgoed, zoals de VVD, D66, de SP, CDA en 50Plus.
Zoals gebruikelijk lieten een aantal fracties hun wensenlijstjes doorschemeren die ze tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten willen inbrengen. De SGP&ChristenUnie kondigde een motie aan voor verlaging van de provinciale opcenten. De PvdA zal voorstellen dat intensiveringen van boven de 5 miljoen gepaard moeten gaan met een Statenvoorstel met onder andere doelen en indicatoren. Ook wil ze onder meer de OV-tarieven in de Zuid-Hollandse concessiegebieden terugbrengen tot het prijspeil van 2015, 1 miljoen uittrekken voor ruiterpaden en 200.000 voor het provinciaal landschap Midden Delfland.
GroenLinks kondigde onder andere amendementen aan over ecologische verbindingszones en klimaatadaptatie.

 

Herindelingsregeling grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis (woonplaats Oudenhoorn)


In het bijzijn van zo’n 75 inwoners uit Oudenhoorn op de publieke tribune besprak de commissie het voorstel van Gedeputeerde Staten om de woonplaats Oudenhoorn, gemeente Nissewaard, per 1 januari toe te voegen aan de gemeente Hellevoetsluis. De inwoners van Oudenhoorn willen al sinds 2012 worden ingedeeld in de gemeente Hellevoetsluis. Na verschillende bemiddelingspogingen tussen Nissewaard en Hellevoetsluis besloten Gedeputeerde Staten de procedure voor een grenscorrectie op grond van de Wet algemene regels herindeling (arhi) te starten.
De heer Keijzerwaard sprak in namens de Stichting Hoornse Hoofden. Hij uitte namens de inwoners van Oudenhoorn zijn dank voor het feit dat de provincie naar de inwoners heeft willen luisteren. Ook gaf hij aan dat enkele woningen aan de Lageweg in Oudenhoorn nu buiten de grenscorrectie dreigen te vallen.

De heer Spoon die insprak namens de gemeenteraad van Hellevoetsluis verzekerde de commissie ervan dat de gemeente op 1 januari 2018 haar diensten kan verlenen aan de inwoners van Oudenhoorn.

Alle fracties lieten weten voorstander te zijn van samenvoeging met Hellevoetsluis. Het CDA vond dat  de bezwaren van Nissewaard wel serieus genomen moeten worden en de provincie moet kijken waar beide gemeenten nog hulp nodig hebben. GroenLinks vroeg aandacht voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Zij moeten door de overgang naar een andere gemeente niet in de knel raken.

De Gedeputeerde zegde toe de toevoeging van de twee percelen aan de Lageweg specifiek te bekijken en waar nodig de gemeente Hellevoetsluis te ondersteunen bij de overgang van Oudenhoorn.

De grenscorrectie wordt als hamerstuk geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten.

Uitgelicht

Zoeken