Najaarsnota, Perspectief Groene Hart en Koepelnotitie op agenda Provinciale Staten

Liesbeth Buzugbe

Op woensdag 11 oktober 2017 vergaderden Provinciale Staten over de najaarsnota, Perspectief Groene Hart 2040 en de Koepelnotitie. De Koepelnotitie is een eerste aanzet tot de omgevingsvisie Zuid-Holland. Aan het eind van de vergadering werd de heer Jacco Schonewille tot Statenlid beëdigd. Hij volgt Chris Schaapman op die na 10 jaar statenlidmaatschap afscheid neemt.

Najaarsnota aangenomen

De najaarsnota is een herijking van de begroting 2017 en van de stand van de voorjaarsnota 2017. In de najaarsnota worden afwijkingen in doelstellingen aan Provinciale Staten voorgelegd. De najaarsnota sluit op een voordelig saldo van 17,9 miljoen.

D66 en de SP hielden hun inbreng kort, ze konden zich vinden in de voorgestelde najaarsnota. Ook de VVD was tevreden. Het behoorlijke overschot is verklaarbaar door onder andere de aantrekkende economie en de hogere bedragen vanuit het provinciefonds, aldus de fractie. Het toenemende overschot was voor de PVV juist reden voor kritiek. Ook uitte de PVV kritiek op het aannemen van personeel dat de Nederlandse taal niet voldoende machtig is en op het omzetten van landbouwareaal naar gronden met natuur als bestemming.

De PVV gaf aan bij de behandeling van de begroting in november te komen met moties die het mes zetten in diverse subsidies. Onder andere de fractie van GSP & ChristenUnie kon zich juist wel vinden in de verhoging van subsidies. Vooruitlopend op de behandeling van de begroting liet de partij weten steun te geven aan een eerder voorstel van de PvdA om de OV tarieven op het prijspeil van 2015 vast te stellen.

Uit de najaarsnota bleek dat een aantal natuurdoelen in tijd worden opgeschoven. Dat was reden voor de PvdA en de Partij voor de Dieren om te benadrukken dat de uiteindelijke doelen wel binnen de eindtermijn behaald moeten worden. GroenLinks pleitte voor een analyse waaruit moet blijken waarom de provincie achterloopt in het behalen van haar doelstellingen voor onder andere ecologische verbindingen. Het CDA riep in algemene zin op tot vergroting van de realisatiekracht. De fractie pleitte daarnaast voor een meer programmatische aanpak voor economie, zodat Provinciale Staten meer inzicht in het doel van en de samenhang tussen de projecten krijgen.

Het amendement van de Partij voor de Dieren waarmee ze de vergoeding bij schade door ganzen uit een andere pot van de provincie wil laten uitkeren, haalde het niet. De partij kreeg alleen de steun van de PvdA en GroenLinks. De najaarsnota kon op ruime steun rekenen, alleen de PVV stemde tegen.


Perspectief Groene Hart

Het Perspectief Groene Hart beschrijft ambities en opgaven zoals het inspelen op gevolgen van bodemdaling, het aanpassen van de ruimtelijke inrichting op klimaatverandering, verduurzaming van de landbouw, vernieuwing van de economie, goede ruimtelijke inpassing van energietransitie, moderne mobiliteit en behoud en versterking van de biodiversiteit.

In het Statenvoorstel werd aan Provinciale Staten gevraagd om het Perspectief als bouwsteen te benutten voor het toekomstig omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland, niet om het Perspectief ook vast te stellen.
Henk van Dieren van de SGP&ChristenUnie had voor de bespreking een amendement voorbereid dat ook met de Statenleden van Noord-Holland en Utrecht was afgestemd. Dit amendement werd minus de PVV door iedereen gesteund. En zo werd in gewijzigde vorm ook  het voorstel van Gedeputeerde Staten om het Perspectief Groene Hart 2040 te benutten als een bouwsteen voor het toekomstig omgevingsbeleid aangenomen.
De drie Provinciale Staten voelen zich tot nu toe onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van de visie Perspectief Groene Hart 2040. De drie Provinciale Staten willen zich verdiepen in de inhoud en integraliteit van producten die in aanloop naar een omgevingsvisie mogelijk een grote rol kunnen gaan spelen.
Bij de besluitvorming te zijner tijd over het omgevingsbeleid bepalen Provinciale Staten wat er uit het Perspectief wel en niet wordt overgenomen. 


Ambities gezond, veilig en duurzaam in Koepelnotitie versterken

Provinciale Staten vergaderde voor het eerst over de Koepelnotitie. De Koepelnotitie is een eerste aanzet om tot  de omgevingsvisie Zuid-Holland te komen. In plaats van de normale behandelvolgorde van vakcommissie naar de Statenvergadering, werd de Koepelnotitie vanuit de integrale benadering direct plenair behandeld in de Staten. De statenleden waardeerden dat men nu al bij deze nog prille 0.3-versie actief konden meedenken over de ontwikkeling van het omgevingsbeleid van de provincie. Besluitvorming was niet aan de orde, het ging om een inhoudelijk en opiniërend debat.,

Ambities
In het debat kwam naar voren dat de huidige zes ambities in de Koepelnotitie moeten worden versterkt. Veel partijen in de Provinciale Staten pleiten om de ambitie ‘aantrekkelijke leefomgeving’ meer specifiek te maken door de ambitie gezondheid  en (externe) veiligheid toe te voegen. Ook vinden de Staten dat aan de ambitie ‘best bereikbare provincie’ de ambitie duurzaam moet worden toegevoegd. Daarnaast bestond er de wens om de term metropool in de ambitie ‘meerkernige metropool’ te veranderen in ‘meerkernige provincie’.

Provinciaal belang
Naast de aandacht voor de inhoudelijke ambities stonden de Staten ook uitgebreid stil bij de sturingsfilosofie, de wijze waarop we met de omgeving vorm en inhoud willen geven aan het omgevingsbeleid. Daarbij werden het opgavegericht werken en de netwerksturing vooral gezien als een antwoord op de ‘hoe’ vraag. De aandacht ging met name uit naar het provinciaal belang als sturingsinstrument. Het provinciaal belang staat voor de toegevoegde waarde die de provincie bij een opgave kan bieden. Verschillende partijen benadrukten dat het van belang is dat de provincie aan de voorkant het provinciaal belang duidelijk benoemt, naar buiten kenbaar maakt, deelt én toetst.

Participatie
De informatiebehoefte vanuit de Staten blijft onverminderd groot, met name als het gaat om de invulling van de participatie en de uitgestelde invoering van de Omgevingswet. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra heeft namens GS toegezegd  de Staten daar op korte termijn nader over te informeren.

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken